Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000226/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000226/2011

Εκσυγχρονισμός της νομοθεσίας ΦΠΑ ώστε να δοθεί ώθηση στην ενιαία ψηφιακή αγορά

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000226/2011
προς την Επιτροπή
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Διαδικασία : 2011/2898(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000226/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η ενιαία ψηφιακή αγορά εξακολουθεί να παραμένει κατακερματισμένη, εν μέρει λόγω των φόρων κατανάλωσης στους οποίους υπάγονται αγαθά και υπηρεσίες. Η Επιτροπή εξετάζει τούτη τη περίοδο το μέλλον του ΦΠΑ και οφείλει να λάβει υπόψη τους στόχους που περιέχονται στην στρατηγική «Ευρώπη 2020». Η σημερινή διατύπωση του Παραρτήματος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ αποτελεί φραγμό στην ανάπτυξη νέων ψηφιακών υπηρεσιών. Στα πλέον χαρακτηριστικά παραδείγματα τούτης της κατάστασης ανήκουν οι κανόνες που ισχύουν για τα βιβλία. Με βάση το ισχύον νομικό πλαίσιο, τα κράτη μέλη έχουν την δυνατότητα να  εφαρμόζουν μειωμένους φορολογικούς συντελεστές στην διάθεση βιβλίων σε όλες τις μορφές, μολονότι τα ηλεκτρονικά βιβλία είναι δυνατόν να υπάγονται στον συνήθη συντελεστή ΦΠΑ που ανέρχεται τουλάχιστον σε 15%. 

Προκειμένου να αναπτυχθεί μια πραγματική ενιαία ψηφιακή αγορά, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να επιτρέψει στα κράτη μέλη να εφαρμόζουν, σε προσωρινή βάση, μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ για ηλεκτρονικά παρεχόμενες υπηρεσίες πολιτιστικού περιεχομένου. Αυτή η νέα κατηγορία θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο Παράρτημα 3 της οδηγίας 2006/112/EΚ και να καλύπτει την παροχή επιγραμμικών υπηρεσιών (τηλεόραση, μουσική, βιβλία, τύπος) από παρόχους με έδρα στην ΕΕ σε οποιοδήποτε πρόσωπο μη υποκείμενο σε φόρο που είναι εγκατεστημένο στην ΕΕ. Ανεξάρτητη μελέτη που πραγματοποιήθηκε με εντολή της ΓΔ TAXUDτάσσεται υπέρ αυτής της ιδέας διότι κατέδειξε πόσο σημαντικό είναι να επεκτείνονται οι μειωμένοι συντελεστών ΦΠΑ σε πολιτιστικά αγαθά και σε κλάδους που υστερούν σε κατανάλωση.

  1. Προτίθεται άραγε η Επιτροπή να εισηγηθεί την αναθεώρηση του Παραρτήματος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ με στόχο την ευθυγράμμιση της παροχής αγαθών και ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με έμφαση στα βιβλία, προκειμένου να αποφεύγεται οποιαδήποτε εισαγωγή διακρίσεων στην αντιμετώπιση της διάδοσης έργων εκτός και εντός Διαδικτύου;
  2. Προτίθεται η Επιτροπή να εισηγηθεί την αναθεώρηση της οδηγίας 2008/8/EΚ όσον αφορά τον τόπο παροχής υπηρεσιών προκειμένου να συμμορφωθεί πριν την 1η Ιανουαρίου 2015 με τις αρχές που συμφωνήθηκαν στο πλαίσιο του ΟΟΣΑ;
  3. Προτίθεται άραγε η Επιτροπή να εισηγηθεί την αναθεώρηση του Παραρτήματος 3 της οδηγίας 2006/112/ΕΚ προκειμένου να εισαγάγει νέα κατηγορία ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών και να πραγματοποιήσει με τον τρόπο αυτό ένα αναγκαίο βήμα στην προσπάθεια υλοποίησης των στόχων της στρατηγικής «Ευρώπη 2020»;

Κατάθεση: 3.10.2011

Διαβίβαση: 5.10.2011

Λήξη προθεσμίας: 12.10.2011