Parlamendi esitatud küsimus - O-000226/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000226/2011

Käibemaksu käsitlevate õigusaktide kaasajastamine digitaalse ühtse turu edendamiseks

Suuliselt vastatav küsimus O-000226/2011
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Menetlus : 2011/2898(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000226/2011
Esitatud tekstid :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Digitaalsel ühtsel turul esineb endiselt probleeme, mis on osaliselt tingitud kaupadele ja teenustele kehtivatest tarbimismaksudest. Komisjonis käib parajasti arutelu käibemaksu tuleviku üle, kus tuleks arvesse võtta ELi 2020. aasta strateegias seatud eesmärke. Direktiivi 2006/112/EÜ III lisa oma praeguses sõnastuses takistab uute digitaalteenuste arengut. Üheks selgemaks näiteks selle kohta on raamatute kohta kehtivad eeskirjad. Praeguses seadusandlikus raamistikus võivad liikmesriigid kohaldada vähendatud määrasid kõigil füüsilistel andmekandjatel raamatute tarnimisel, samal ajal kui e-raamatutele võidakse rakendada standardset, vähemalt 15%-list käibemaksu.

Tõelise ühtse digitaalturu rajamiseks võiks Euroopa Liit lubada liikmesriikidel kohaldada ajutiselt vähendatud käibemaksumäära elektrooniliselt osutatavate kultuurisisuga teenuste puhul. See uus kategooria, mis tuleks kanda direktiivi 2006/112/EÜ III lisasse, võiks hõlmata internetiteenuste osutamist, nagu televisioon, muusika, raamatud või ajakirjandus, ELis asutatud tarnija poolt mis tahes mittemaksukohustuslasele, kes samuti asub ELis. Seda mõtet toetab maksunduse ja tolliliidu peadirektoraadi tellitud sõltumatu uuring, mis näitas, kui oluline on vähendatud käibemaksumäärade laiendamine kultuurikaupadele ja vähese tarbimisega sektoritele.

  1. Kas komisjon kavatseb teha ettepaneku direktiivi 2006/112/EÜ III lisa muutmiseks, et ühtlustada kaupade tarnimine ja elektrooniliste teenuste osutamine, pöörates erilist tähelepanu raamatutele, et vältida vahetegemist füüsiliselt ja interneti teel levitatavate teoste vahel?
  2. Kas komisjon kavatseb teha ettepaneku direktiivi 2008/8/EÜ muutmiseks seoses teenuste osutamise kohaga, et viia see enne 1. jaanuari 2015 kooskõlla OECD raames kooskõlastatud põhimõtetega?
  3. Kas komisjon kavatseb teha ettepaneku direktiivi 2006/112/EÜ III lisa muutmiseks, et võtta kasutusele uus, elektrooniliselt osutatavate kultuurisisuga teenuste kategooria, mis on vajalik samm ELi 2020. aasta strateegia eesmärkide täitmiseks?

Esitatud: 3.10.2011

Edastatud: 5.10.2011

Vastuse tähtaeg: 12.10.2011