Parlamento klausimas - O-000226/2011Parlamento klausimas
O-000226/2011

PVM teisės aktų modernizavimas siekiant paskatinti bendrąją skaitmeninę rinką

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000226/2011
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Procedūra : 2011/2898(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000226/2011
Pateikti tekstai :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Bendroji skaitmeninė rinka vis dar yra susiskaidžiusi, iš dalies taip yra todėl, kad vartojimo mokesčiai taikomi prekėms ir paslaugoms. Komisija šiuo metu svarsto PVM ateitį ir tai, į kokius strategijoje „ES 2020“ nustatytus tikslus reikėtų atsižvelgti. Dabartinė Direktyvos 2006/112/EB 3 priedo formuluotė yra naujų skaitmeninių paslaugų vystymosi kliūtis. Knygoms taikomos taisyklės yra vienas ryškiausių pavyzdžių. Pagal dabartinę teisinę sistemą valstybės narės visų pavidalų knygoms gali taikyti mažesnį PVM tarifą, o elektroninėms knygoms gali būti taikomas standartinis ne mažiau kaip 15 proc. PVM.

Siekdama vystyti tikrą bendrąją skaitmeninę rinką, Europos Sąjunga galėtų valstybėms narėms leisti visoms elektroniniu būdu teikiamoms kultūrinio turinio paslaugoms laikinai taikyti mažesnį PVM tarifą. Į šią naują kategoriją, kuri būtų įtraukta į Direktyvos 2006/112/EB 3 priedą, galėtų įeiti internetinės paslaugos, kaip antai televizija, muzika, knygos ar spauda, bet kokiam Europos Sąjungos įsiteigusiam neapmokestinamajam asmeniui teikiamos Europos Sąjungoje įsisteigusio tiekėjo. Mokesčių ir muitų sąjungos generalinio direktorato (DG TAXUD) užsakytame tyrime šiai minčiai pritariama, nes įrodyta mažesnio PVM tarifo taikymo taip pat ir kultūros vertybėms ir sektoriams, kuriuose vartojimas nepakankamas, svarba.

  1. Ar Komisija ketina pasiūlyti persvarstyti Direktyvos 2006/112/EB 3 priedą siekiant prekių tiekimui taikomas nuostatas suderinti su elektroninėms paslaugoms taikomomis nuostatomis, ypatingą dėmesį skiriant knygoms, norint išvengti kūrinių platinimo internetu palyginti su platinimu ne internetu diskriminavimo?
  2. Ar Komisija ketina pasiūlyti persvarstyti Direktyvos 2008/8/EB nuostatas, susijusias su paslaugų teikimo vieta, siekiant iki 2015 m. sausio 1 d. jas suderinti su principus, dėl kurių susitarta pagal EBPO sistemą?
  3. Ar Komisija ketina pasiūlyti persvarstyti Direktyvos 2006/112/EB 3 priedą siekiant įtraukti naują elektroniniu būdu teikiamų kultūrinio turinio paslaugų kategoriją, nes tai yra būtinas žingsnis įgyvendinant strategijos „ES 2020“ tikslus?

Pateikta: 3.10.2011

Perduota: 5.10.2011

Atsakyti iki: 12.10.2011