Parlamenta jautājums - O-000226/2011Parlamenta jautājums
O-000226/2011

PVN jomas tiesību aktu modernizācija vienotā digitālā tirgus veicināšanai

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000226/2011
Komisijai
Reglamenta 115. pants
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Procedūra : 2011/2898(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000226/2011
Iesniegtie teksti :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Vienotais digitālais tirgus joprojām ir sadrumstalots, un daļēji tajā vainojami precēm un pakalpojumiem piemērojamie patēriņa nodokļi. Komisija pašlaik apsver PVN turpmāko piemērošanu, un būtu jāņem vērā stratēģijā „Eiropa 2020” noteiktie mērķi. Pašreizējais Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikuma formulējums rada šķēršļus jaunu digitālo pakalpojumu attīstībai. Viens no spilgtākajiem piemēriem ir grāmatām piemērojamie noteikumi. Saskaņā ar pašreizējo tiesisko regulējumu dalībvalstis var piemērot samazinātas likmes visa veida fiziskā formātā izdotām grāmatām, savukārt elektroniskajām grāmatām iespējams piemērot PVN pamatlikmi vismaz 15 procentu apmērā.

Lai izveidotu efektīvu vienotu digitālo tirgu, Eiropas Savienība varētu ļaut dalībvalstīm uz laiku piemērot samazinātu PVN likmi elektroniski sniegtajiem pakalpojumiem, kas saistīti ar kultūru. Šo jauno kategoriju, kas tiktu iekļauta Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikumā, varētu piemērot tādiem tiešsaistes pakalpojumiem, cita starpā ar televīziju, mūziku, grāmatām vai presi saistītiem tiešsaistes pakalpojumiem, kurus ES reģistrēts pakalpojumu sniedzējs sniedz jebkurai personai, kas nav nodokļu maksātāja un arī ir reģistrēta ES. Pēc Nodokļu politikas un muitas savienības ģenerāldirektorāta pasūtījuma veiktā neatkarīgā pētījumā ir atbalstīts šis ierosinājums — tā rezultāti liecina par to, ka ir svarīgi paplašināt samazināto PVN likmju piemērošanas jomu, ietverot tajā arī kultūras preces un nozares, kurās ir nepietiekams patēriņa līmenis.

  1. Vai Komisija ir paredzējusi ierosināt Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikuma pārskatīšanu, lai veiktu saskaņošanu attiecībā uz preču piegādi un elektronisko pakalpojumu sniegšanu, īpašu uzmanību pievēršot grāmatām, un tādējādi novērstu jebkādu diskrimināciju starp darbu izplatīšanu bezsaistē un tiešsaistē?
  2. Vai Komisija ir paredzējusi ierosināt Direktīvas 2008/8/EK pārskatīšanu attiecībā uz pakalpojumu sniegšanas vietu, lai nodrošinātu ESAO ietvaros saskaņoto principu ievērošanu līdz 2015. gada 1. janvārim?
  3. Vai Komisija ir paredzējusi ierosināt Direktīvas 2006/112/EK 3. pielikuma pārskatīšanu, lai ieviestu jaunu kategoriju, ietverot elektroniski sniegtos pakalpojumus saistībā ar kultūru, kas ir viens no nepieciešamajiem pasākumiem stratēģijas „Eiropa 2020” mērķu sasniegšanai?

Iesniegšanas datums: 3.10.2011

Nosūtīts: 5.10.2011

Termiņš atbildei: 12.10.2011