Parlementaire vraag - O-000226/2011Parlementaire vraag
O-000226/2011

Modernisering van de btw-wetgeving ter stimulering van de digitale interne markt

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000226/2011
aan de Commissie
Artikel 115 van het Reglement
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Procedure : 2011/2898(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000226/2011
Ingediende teksten :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De digitale interne markt blijft versnipperd, gedeeltelijk ten gevolge van de verbruiksbelastingen op goederen en diensten. De Commissie denkt momenteel na over de toekomst van de btw en er dient rekening te worden gehouden met de doelstellingen van de EU 2020‑strategie. De huidige formulering van Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG vormt een belemmering voor de ontwikkeling van nieuwe digitale diensten. De regels voor boeken vormen een van de meest frappante voorbeelden. Krachtens het huidige wetgevingskader mogen de lidstaten verlaagde tarieven toepassen voor de levering van boeken op fysieke gegevensdragers, terwijl e‑boeken onder een normaal btw-tarief van ten minste 15 procent kunnen vallen.

Met het oog op de ontwikkeling van een daadwerkelijke digitale interne markt zou de Europese Unie de lidstaten kunnen toestaan om tijdelijk een verlaagd btw-tarief voor elektronisch aangeboden diensten met culturele inhoud toe te passen. Deze nieuwe categorie, die in Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG zou worden opgenomen, kan het aanbieden van online-diensten omvatten, zoals TV, muziek, boeken of persberichten, door een in de EU gevestigde aanbieder aan elke niet-belastingplichtige die ook in de EU gevestigd is. Een onafhankelijke studie van DG Belastingen en douane-unie staaft dit idee, aangezien hieruit blijkt hoe belangrijk het is de verlaagde btw-tarieven te verruimen tot cultuurgoederen en sectoren waar onderconsumptie heerst.

  1. Is de Commissie voornemens de herziening van Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG voor te stellen om de levering van goederen en de levering van elektronische diensten op elkaar af te stemmen en hierbij vooral aandacht te besteden aan boeken om discriminatie tussen de offline- en online-verspreiding van werken te voorkomen?
  2. Is de Commissie van plan om de herziening voor te stellen van Richtlijn 2008/8/EG wat betreft de plaats van een dienst ten einde vóór 1 januari 2015 te voldoen aan de in het kader van de OESO overeengekomen beginselen?
  3. Is de Commissie voornemens om de herziening van Bijlage III bij Richtlijn 2006/112/EG voor te stellen om een nieuwe categorie van elektronisch verrichte diensten met een culturele inhoud in te voeren, hetgeen een noodzakelijke stap is op weg naar de verwezenlijking van de doelstellingen van de EU 2020strategie?

Ingediend: 3.10.2011

Doorgezonden: 5.10.2011

Uiterste datum beantwoording: 12.10.2011