Întrebare parlamentară - O-000226/2011Întrebare parlamentară
O-000226/2011

Modernizarea legislației în materie de TVA pentru a impulsiona piața unică digitală

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000226/2011
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Procedură : 2011/2898(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000226/2011
Texte depuse :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

Piața unică digitală continuă să fie fragmentată, parțial din cauza taxelor de consum care se aplică bunurilor și serviciilor. În momentul de față, Comisia analizează viitorul TVA și ar trebui să se țină seama de obiectivele stabilite în Strategia UE 2020. Formularea actuală a anexei 3 a Directivei 2006/112/CE este un obstacol în calea dezvoltării unor noi servicii digitale. Normele aplicabile cărților reprezintă unul dintre cele mai grăitoare exemple. În temeiul cadrului juridic existent, statele membre pot aplica rate reduse în cazul furnizării de cărți pe orice mediu fizic, în timp ce în cazul cărților în format electronic este posibil să se aplice o rată a TVA de cel puțin 15%.

Pentru dezvoltarea unei piețe unice digitale adevărate, Uniunea Europeană ar putea permite statelor membre să aplice, temporar, o rată a TVA redusă pentru serviciile cu conținut cultural furnizate pe cale electronică. Această nouă categorie, care ar fi inclusă în anexa 3 din Directiva 2006/112/CE, ar putea acoperi furnizarea de servicii online cum ar fi cele de televiziune, muzică, beletristică sau presă, de către un furnizor stabilit în cadrul UE către orice persoană netaxabilă care este, de asemenea, stabilită în UE. Un studiu independent comandat de DG TAXUD sprijină această idee, dat fiind că acesta a demonstrat importanța de a extinde aplicarea unor rate TVA reduse pentru bunurile culturale și sectoarele cu consum prea scăzut.

  1. Intenționează Comisia să propună revizuirea anexei 3 a Directivei 2006/112/CE pentru a alinia furnizarea de bunuri și furnizarea de servicii electronice, acordând o atenție specială cărților, pentru a evita orice discriminare între diseminarea online și offline a lucrărilor?
  2. Intenționează Comisia să propună revizuirea Directivei 2008/8/CE în ceea ce privește locul de furnizare a serviciilor pentru a respecta principiile convenite în cadrul OCDE înainte de 1 ianuarie 2015?
  3. Intenționează Comisia să propună revizuirea anexei 3 din Directiva 2006/112/CE pentru a introduce o nouă categorie de servicii cu conținut cultural furnizate pe cale electronică, pas necesar pentru atingerea obiectivelor Strategiei UE 2020?

Depunere: 3.10.2011

Trimisă: 5.10.2011

Termen pentru răspuns: 12.10.2011