Parlamentná otázka - O-000226/2011Parlamentná otázka
O-000226/2011

Modernizácia právnych predpisov, ktoré sa týkajú DPH na účel podpory jednotného digitálneho trhu

Otázka na ústne zodpovedanie O-000226/2011
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Marielle Gallo, Doris Pack, Jürgen Creutzmann, Olle Ludvigsson, António Fernando Correia De Campos, Arlene McCarthy, Phil Prendergast, Ashley Fox, Louis Michel, Jean-Paul Gauzès, Jean-Marie Cavada, Nadja Hirsch, Diana Wallis, Bill Newton Dunn, Tadeusz Zwiefka, Constance Le Grip, David Casa, Jean-Pierre Audy, Pablo Arias Echeverría, Philippe Juvin, Piotr Borys, Marie-Thérèse Sanchez-Schmid, José Manuel García-Margallo y Marfil, Angelika Niebler, Axel Voss, Françoise Grossetête, Ivo Belet, Katarína Neveďalová, Cătălin Sorin Ivan, Silvia Costa, Alajos Mészáros, Toine Manders, Damien Abad, Hannu Takkula, Ioannis A. Tsoukalas, Helga Trüpel, Adina-Ioana Vălean, Cornelis de Jong, Raffaele Baldassarre, Cecilia Wikström, Cristian Silviu Buşoi, Klaus-Heiner Lehne, Niki Tzavela

Postup : 2011/2898(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000226/2011
Predkladané texty :
O-000226/2011 (B7-0648/2011)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Jednotný digitálny trh ostáva rozdrobený, čiastočne i v dôsledku spotrebných daní uplatňovaných na tovar a služby. Komisia v súčasnosti uvažuje o budúcnosti DPH, pričom by sa mali zohľadniť ciele stanovené v stratégii EÚ 2020. Súčasné znenie prílohy 3 smernice 2006/112/ES je prekážkou rozvoja nových digitálnych služieb. Pravidlá uplatňované pri knihách sú jedným z najvýraznejších príkladov. Podľa súčasného právneho rámca môžu členské štáty uplatňovať znížené sadzby na dodávky kníh vo všetkých fyzických podobách, zatiaľ čo na knihy v elektronickej podobe sa môže uplatňovať štandardná sadzba DPH vo výške najmenej 15 percent. 

V záujme vytvorenia skutočného jednotného digitálneho trhu by Európska únia mohla povoliť členským štátom uplatňovať dočasne zníženú sadzbu DPH na elektronicky poskytované služby kultúrneho obsahu. Táto nová kategória, ktorá by bola zaradená do prílohy 3 smernice 2006/112/ES, by mohla zahŕňať poskytovanie online služieb, ako je televízia, hudba, knihy alebo tlač, dodávateľmi so sídlom v EÚ každej osobe, ktorá nepodlieha dani a má tiež sídlo v EÚ. Nezávislá štúdia, ktorej vypracovanie zadalo GR TAXUD, podporuje túto myšlienku, keďže preukázala dôležitosť rozšírenia zníženej sadzby DPH na tovar kultúrneho charakteru a pre málo využívané odvetvia.

  1. Má Komisia v úmysle navrhnúť revíziu prílohy 3 smernice 2006/112/ES s cieľom zosúladiť dodávanie tovaru a poskytovanie elektronických služieb, a to s osobitným zreteľom na knihy, aby sa zabránilo akejkoľvek diskriminácii medzi šírením diel online a offline?
  2. Má Komisia v úmysle navrhnúť revíziu smernice 2008/8/ES, pokiaľ ide o miesto poskytovania služieb, v záujme dosiahnutia súladu so zásadami dohodnutými v rámci OECD do 1. januára 2015?
  3. Má Komisia v úmysle navrhnúť revíziu prílohy 3 smernice 2006/112/ES s cieľom zaviesť novú kategóriu elektronicky poskytovaných služieb kultúrneho obsahu, ktorá je nevyhnutným krokom k dosiahnutiu cieľov stratégie EÚ 2020?

Predložené: 3.10.2011

Postúpené: 5.10.2011

Termín na zodpovedanie: 12.10.2011