Parlamentní otázka - O-000229/2011Parlamentní otázka
O-000229/2011

  Soulad německých a britských daňových dohod se Švýcarskem se směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor

  Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000229/2011
  Komisi
  článek 115 jednacího řádu
  Sharon Bowles
  za Hospodářský a měnový výbor

  Postup : 2011/2849(RSP)
  Průběh na zasedání
  Stadia projednávání dokumentu :  
  O-000229/2011
  Předložené texty :
  O-000229/2011 (B7-0635/2011)
  Hlasování :
  Přijaté texty :

  Německo i Spojené království nedávno podepsaly dvoustranné daňové dohody se Švýcarskem. Podle dohody uzavřené mezi Německem a Švýcarskem bude odváděna konečná srážková daň z příjmů z úspor, investic atd. německých občanů, kteří mají ve Švýcarsku konto (článek 18). Dohoda obsahuje ustanovení o jednorázové platbě hrazené zpočátku švýcarskými bankami, která nahrazuje ušlý zisk v minulosti, jakož i ustanovení o trvalé dani z úroků a kapitálového výnosu. Srážková daň však bude vrácena anonymně, čímž bude ochráněno švýcarské bankovní tajemství. Podobné dohody mohou plánovat i další členské státy, přičemž v současnosti o nich uvažují Francie a Španělsko.

  1. Domnívá se Komise, že německo-švýcarská daňová dohoda, která obsahuje ustanovení o srážkové dani ve výší 26,375% (článek 18), je slučitelná se směrnicí EU o zdanění příjmů z úspor a s dohodou mezi ES a Švýcarskou konfederací, která obsahuje opatření odpovídající ustanovením směrnice EU o zdanění příjmů z úspor, jež stanoví srážkovou daň ve výši 35%? Je systém daňového zápočtu podle článku 20 dohody dostačující, a to i vzhledem ke 48% srážkové dani, která je vybírána ve Spojeném království? Měla Komise možnost posoudit podmínky dohody uzavřené mezi Spojeným královstvím a Švýcarskem, a pokud ano, jak hodnotí ustanovení této dohody?

  2. Jaký má podle názoru Komise tato dohoda vliv na jednání o směrnici EU o zdanění příjmů z úspor, která probíhají v Radě, a obecněji, jak se tato dohoda slučuje s vyhlášeným cílem užší daňové koordinace mezi členskými státy na úrovni EU? Považuje Komise či ostatní členské státy tuto dohodu za překážku, která brání pokroku při vývoji směrnice o zdanění příjmů z úspor? Jaké kroky hodlá Komise podniknout, aby obhájila ustanovení směrnice EU o zdanění příjmů z úspor a pokročila v její revizi?

  3. Mají členské státy EU pravomoc vyjednávat takovéto dvoustranné dohody, přestože směrnice o zdanění příjmů z úspor již obsahuje ustanovení týkající se stejné věci? Domnívá se Komise, že by měla hrát významnější úlohu při kontrole ex ante dvoustranných daňových dohod uzavíraných mezi členskými státy a třetími zeměmi? Byla Komise zapojena do jednání nebo bylo s ní konzultováno při jednáních mezi Německem / Spojeným královstvím a Švýcarskem? Bude Komise usilovat o to, aby byla zapojena či konzultována v souvislosti s nadcházejícími jednáními s dalšími třetími zeměmi?

  4. Jak se dohoda vztahuje k článku 26 vzorové úmluvy OECD? Představuje překážku ve vývoji automatické výměny informací v daňových záležitostech?

  Předložení: 4.10.2011

  Postoupení: 6.10.2011

  Platné do: 13.10.2011