Διαδικασία : 2011/2849(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : O-000229/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

O-000229/2011 (B7-0635/2011)

Συζήτηση :

PV 25/10/2011 - 16
CRE 25/10/2011 - 16

Ψηφοφορία :

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


Κοινοβουλευτικές ερωτήσεις
PDF 46kWORD 27k
4 Οκτωβρίου 2011
O-000229/2011

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000229/2011

προς την Επιτροπή

Άρθρο 115 του Κανονισμού

Sharon Bowles

εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής


  Θέμα: Συμβατότητα των φορολογικών συμφωνιών του ΗΒ και της Γερμανίας με την Ελβετία με την οδηγία της ΕΕ για τη φορολόγηση των αποταμιεύσεων

 Απάντηση στην Ολομέλεια 

Η Γερμανία και το ΗΒ υπέγραψαν πρόσφατα διμερείς φορολογικές συμφωνίες με την Ελβετία. Σύμφωνα με το κείμενο της γερμανοελβετικής συμφωνίας, θα επιβληθεί παρακρατούμενος φόρος επί των εισοδημάτων από αποταμιεύσεις, επενδύσεις κ.λπ. γερμανών υπηκόων μέσω λογαριασμών στην Ελβετία (άρθ. 18). Η συμφωνία προβλέπει την επιβολή μιας αυτοτελούς κράτησης για απωλεσθέντα έσοδα του παρελθόντος, που θα καταβληθεί αρχικά από τις ελβετικές τράπεζες, και ενός τακτικού φόρου επί των τόκων και επί της απόδοσης των κεφαλαίων. Ωστόσο, ο παρακρατούμενος φόρος θα μεταβιβάζεται ανώνυμα, ώστε να προστατεύεται το τραπεζικό απόρρητο της Ελβετίας. Άλλα κράτη μέλη ενδέχεται να σχεδιάζουν παρόμοιες συμφωνίες· η Γαλλία και η Ισπανία εξετάζουν σήμερα αυτό το ενδεχόμενο.

1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η γερμανοελβετική φορολογική συμφωνία, η οποία προβλέπει συντελεστή παρακρατούμενου φόρου 26.375% (αρ.18), είναι συμβατή με την οδηγία της ΕΕ για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων αλλά και με την συμφωνία ΕΕ – Ελβετικής Συνομοσπονδίας που προβλέπει μέτρα ισοδύναμα με εκείνα της οδηγίας για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων, η οποία όμως προβλέπει παρακρατούμενο φόρο 35%; Επαρκεί το προβλεπόμενο στο άρθρο 20 πιστωτικό σύστημα εάν συγκριθεί και με την βρετανική προσέγγιση, η οποία προβλέπει παρακρατούμενο φόρο 48%; Μπόρεσε η Επιτροπή να αξιολογήσει τους όρους της συμφωνίας που επετεύχθη μεταξύ ΗΒ και Ελβετίας και εάν ναι, πως αξιολογεί τα όσα προβλέπονται στην συμφωνία;

2. Με ποιους τρόπους εκτιμά η Επιτροπή ότι επηρεάζονται από αυτή τη συμφωνία οι συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο για την οδηγία για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων και, πιο σφαιρικά, πως συνάδει η συμφωνία με τον διακηρυγμένο στόχο περί ενισχυμένου συντονισμού σε φορολογικά ζητήματα των κρατών μελών σε επίπεδο ΕΕ; Θεωρεί μήπως η Επιτροπή ή οποιοδήποτε άλλο κράτος μέλος ότι συνιστά η συμφωνία εμπόδιο στην πρόοδο των εργασιών για τη διαμόρφωση της οδηγίας για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων; Σε ποιες ενέργειες σκοπεύει να προβεί η Επιτροπή για να υπερασπιστεί τις διατάξεις της οδηγίας και για να σημειώσει πρόοδο στην αναθεώρησή της;

3. Είναι τα κράτη μέλη αρμόδια για να διαπραγματεύονται παρόμοιες διμερείς συμφωνίες παρά το γεγονός ότι η οδηγία για την φορολόγηση των αποταμιεύσεων ήδη περιέχει διατάξεις που διέπουν το ίδιο θέμα; Θεωρεί η Επιτροπή ότι θα έπρεπε να διαδραματίζει σημαντικότερο ρόλο στον εκ των προτέρων έλεγχο των διμερών φορολογικών συμφωνιών που συνάπτουν κράτη μέλη με τρίτες χώρες; Συμμετείχε η Επιτροπή στις διαπραγματεύσεις που διεξήγαγαν η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο με την Ελβετία; Ζητήθηκε η γνώμη της; Θα επιδιώξει η Επιτροπή να συμμετάσχει ή να γνωμοδοτήσει σχετικά με προσεχείς περαιτέρω διαπραγματεύσεις με τρίτες χώρες σε αυτό το πλαίσιο;

4. Ποια η σχέση της συμφωνίας με το άρθρο 26 του προτύπου φορολογικής σύμβασης του ΟΟΣΑ; Έχει η συμφωνία ως συνέπεια τον μετριασμό της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών σε φορολογικά ζητήματα;

Κατάθεση: 4.10.2011

Διαβίβαση: 6.10.2011

Λήξη προθεσμίας: 13.10.2011

Πρωτότυπη γλώσσα της ερώτησης: EN 
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου