Parlamentin kysymys - O-000229/2011Parlamentin kysymys
O-000229/2011

  Saksan ja Yhdistyneen kuningaskunnan Sveitsin kanssa tekemien verosopimusten yhteensopivuus säästödirektiivin kanssa

  Suullisesti vastattava kysymys O-000229/2011
  komissiolle
  työjärjestyksen 115 artikla
  Sharon Bowles
  Talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

  Menettely : 2011/2849(RSP)
  Elinkaari istunnossa
  Asiakirjan elinkaari :  
  O-000229/2011
  Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
  O-000229/2011 (B7-0635/2011)
  Äänestykset :
  Hyväksytyt tekstit :

  Sekä Saksa että Yhdistynyt kuningaskunta ovat hiljattain allekirjoittaneet kahdenvälisen verosopimuksen Sveitsin kanssa. Saksan ja Sveitsin välisen sopimuksen mukaan lopullinen lähdevero pidätetään sellaisten Saksan kansalaisten tuloista ja säästöistä (jne.), joilla on sveitsiläinen pankkitili (18 artikla). Sopimuksessa säädetään aiemmin menetettyä tuloa koskeva kertamaksu, joka tulee aluksi sveitsiläisten pankkien maksettavaksi, sekä pysyvä lähdevero korkotulolle ja pääoman tuotolle. Lähdevero suoritetaan kuitenkin anonyymisti Sveitsin pankkisalaisuuden turvaamiseksi. Muutkin jäsenvaltiot saattavat suunnitella vastaavia sopimuksia, ja tällä hetkellä Ranska ja Espanja harkitsevat tällaisen sopimuksen tekoa.

  1. Katsooko komissio, että Saksan ja Sveitsin välinen verosopimus, jossa säädetään lähdeveron suuruudeksi 26,375 prosenttia (18 artikla), on yhteensopiva säästöjen tuottamien korkotulojen verotuksesta annetun EU:n direktiivin (tästä eteenpäin säästödirektiivi) kanssa sekä sen säästödirektiivissä säädettyjä toimenpiteitä vastaavia toimenpiteitä koskevan EY:n ja Sveitsin valaliiton sopimuksen kanssa, jossa lähdeveroksi määritellään 35 prosenttia? Onko sopimuksen 20 artiklassa säädetty hyvitysjärjestelmä riittävä, myös verrattuna Yhdistyneen kuningaskunnan 48 prosentin lähdeveromalliin? Onko komissio pystynyt arvioimaan Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin saavuttamaa sopimusta, ja miten se suhtautuu sopimuksen säännöksiin?

  2. Vaikuttaako tämä sopimus komission mielestä neuvostossa käynnissä oleviin neuvotteluihin säästödirektiivin tarkistamisesta ja miten tämä sopimus sopii ilmoitettuun tavoitteeseen vahvistaa verotuksen koordinointia jäsenvaltioiden välillä EU:n tasolla? Estääkö sopimus komission tai muiden jäsenvaltioiden mielestä edistyksen säästödirektiivin tarkistamisessa? Mihin toimenpiteisiin komissio aikoo ryhtyä puolustaakseen säästödirektiivin säännöksiä ja edistyäkseen sen tarkistamisessa?

  3. Onko jäsenvaltioilla toimivalta neuvotella tällaisia kahdenvälisiä sopimuksia, vaikka säästödirektiivissä määritellään jo asiaa koskevat säännöt? Katsooko komissio, että sillä olisi oltava vahvempi rooli jäsenvaltioiden ja kolmansien maiden tekemien kahdenvälisten verosopimusten ennakkovalvonnassa? Onko komissio osallistunut Saksan tai Yhdistyneen kuningaskunnan ja Sveitsin välisiin neuvotteluihin, tai onko sitä kuultu niiden yhteydessä? Aikooko komissio pyrkiä jatkossa osallistumaan tuleviin neuvotteluihin toisten kolmansien maiden kanssa tässä yhteydessä?

  4. Miten sopimus liittyy OECD:n mallisopimuksen 26 artiklaan, ja hidastaako se automaattisen tiedonvaihdon kehitystä verotusasioissa?

  Jätetty: 4.10.2011

  Välitetty: 6.10.2011

  Määräaika: 13.10.2011