Pytanie poselskie - O-000229/2011Pytanie poselskie
O-000229/2011

  Zgodność porozumień w sprawie podatków, zawartych między Niemcami i Wielką Brytanią a Szwajcarią, z dyrektywą w sprawie podatku od oszczędności

  Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000229/2011
  do Komisji
  art. 115 Regulaminu PE
  Sharon Bowles
  Komisji Gospodarczej i Monetarnej

  Procedura : 2011/2849(RSP)
  Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
  Dokument w ramach procedury :  
  O-000229/2011
  Teksty złożone :
  O-000229/2011 (B7-0635/2011)
  Głosowanie :
  Teksty przyjęte :

  Niemcy i Zjednoczone Królestwo podpisały niedawno dwustronne porozumienia w sprawie podatków ze Szwajcarią. Zgodnie z porozumieniem zawartym między Niemcami a Szwajcarią zwalniający podatek u źródła będzie pobierany od dochodów z oszczędności, inwestycji itp. wszystkich obywateli niemieckich posiadających konta w Szwajcarii (art. 18). Porozumienie przewiduje jednorazową płatność od dochodów utraconych w przeszłości, pobieraną bezpośrednio przez banki szwajcarskie, oraz stały podatek od odsetków i zysku z kapitału. Podatek u źródła będzie jednak pobierany anonimowo, aby chronić szwajcarski sekret bankowy. Inne państwa członkowskie mogłyby rozważyć możliwość zawarcia podobnych porozumień – rozważają to obecnie Francja i Hiszpania.

  1. Czy Komisja uważa, że niemiecko-szwajcarskie porozumienie w sprawie podatków, które przewiduje stawkę podatku u źródła w wysokości 26,375% (art. 18), jest zgodne z dyrektywą w sprawie podatku od oszczędności oraz z porozumieniem między WE a Konfederacją Szwajcarską zawierającym środki podobne do środków zawartych w wymienionej dyrektywie, która przewiduje podatek u źródła w wysokości 35%? Czy system kredytowy przewidziany w art. 20 porozumienia jest wystarczający w porównaniu do podejścia obranego przez Zjednoczone Królestwo, a mianowicie podatku u źródła w wysokości 48%? Czy Komisja mogła ocenić warunki porozumienia osiągniętego między Zjednoczonym Królestwem a Szwajcarią, a jeżeli tak, to co sądzi o postanowieniach tego porozumienia?

  2. Jaki wpływ zdaniem Komisji ma to porozumienia na prowadzone obecnie w Radzie negocjacje nad dyrektywą w sprawie podatku od oszczędności, a bardziej ogólnie, jak ma się to porozumienie do zapowiedzianego celu, jakim jest wzmocnienie koordynacji w dziedzinie podatkowej między państwami członkowskimi na szczeblu UE? Czy Komisja lub inne państwa członkowskie uważają, że porozumienie utrudnia rozwój dyrektywy w sprawie podatku od oszczędności? Jakie działania zamierza podjąć Komisja, aby bronić przepisów tej dyrektywy i dokonać postępów w zakresie jej przeglądu?

  3. Czy państwa członkowskie są uprawnione do negocjowania dwustronnych umów tego rodzaju, pomimo że dyrektywa w sprawie podatku oszczędności już przewiduje przepisy w tym zakresie? Czy Komisja uważa, że powinna ona odgrywać ważniejszą rolę w kontroli ex ante dwustronnych porozumień w sprawie podatków zawieranych przez państwa członkowskie z krajami trzecimi? Czy Komisja brała udział w negocjacjach między Niemcami/Zjednoczonym Królestwem a Szwajcarią lub czy konsultowano się z nią w tej sprawie? Czy Komisja zamierza brać udział w przyszłych negocjacjach z krajami trzecimi w tym kontekście lub czy przewiduje się konsultacje w tej sprawie?

  4. Jak ma się rzeczone porozumienie do art. 26 Wzoru Umowy OECD i czy nie ogranicza ono rozwoju automatycznej wymiany informacji w dziedzinie opodatkowania?

  Przedłożone: 4.10.2011

  Przekazane: 6.10.2011

  Termin na udzielenie odpowiedzi: 13.10.2011