Парламентарен въпрос - O-000236/2011Парламентарен въпрос
O-000236/2011

Правата на ромите в ЕС - справяне с антиромските настроения

Въпрос с искане за устен отговор O-000236/2011
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
от името на групата Verts/ALE

Процедура : 2011/2901(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000236/2011
Внесени текстове :
O-000236/2011 (B7-0649/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Рамковата програма на ЕС за национални стратегии за ромите беше представена през април 2011 г., приветствана в заключенията на Съвета през май и приета от Европейския съвет на 24 юни. Държавите-членки трябва да разработят национални стратегии за интегриране на ромите успоредно с целите по стратегията „Европа 2020“ и да ги представят на Комисията до края на 2011 г. При все че Рамковата програма на ЕС за национални стратегии за ромите е най-съвременният разработен от Комисията документ, отнасящ се до подобряването на социално-икономическото приобщаване на 10-12те милиона роми в Европа, в нея не са заложени антидискриминационни цели и мерки срещу антиромските настроения, които в настоящия момент са по-необходими от всякога. Продължаваме да сме свидетели на засилващи се антиромски настроения и повишена степен на физическо насилие, насочено срещу ромите, както неотдавна беше наблюдавано в няколко държави-членки на ЕС. Извършителите на расистки нападения срещу ромите и техните съседи много често са расистки групировки, футболни запалянковци, неонацисти и крайно десни групировки.

Предвид гореизложеното, какви мерки предприема Съветът, за да защити правата и свободите на ромите като европейски граждани? Какви стъпки са предприети от Съвета за оказване на натиск върху правителствата да реагират подходящо на всяка форма на насилие срещу ромите и за спазване на принципите на правовата държава в случаите, когато ромите са жертва? Какво прави Съветът, за да улесни държавите-членки на ЕС в процеса на разработване на техните национални стратегии за ромите? Какви действия са предприети за преодоляване на случаи на политики, насочени срещу ромите, като например продължаващото експулсиране на роми?

 

Внесен: 5.10.2011

Предаден: 6.10.2011

Краен срок за отговор: 27.10.2011