Parlamentní otázka - O-000236/2011Parlamentní otázka
O-000236/2011

Práva Romů v EU - boj proti nesnášenlivostí vůči Romům

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000236/2011
Radě
článek 115 jednacího řádu
Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
za skupinu Verts/ALE

Postup : 2011/2901(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000236/2011
Předložené texty :
O-000236/2011 (B7-0649/2011)
Hlasování :
Přijaté texty :

V dubnu 2011 byl předložen rámec EU pro vnitrostátní strategie týkající se Romů. Jeho předložení bylo přivítáno v závěrech z květnového zasedání Rady a dne 24. června mu vyjádřila podporu rovněž Evropská rada. Členské státy mají v kontextu cílů strategie Evropa 2020 vytvořit vnitrostátní strategie začleňování Romů a do konce roku 2011 mají tyto strategie předložit Komisi. Ačkoli je rámec EU pro vnitrostátní strategie týkající se Romů nejpokrokovějším dokumentem Komise, který se zabývá lepším společenským a hospodářským začleněním 10–12 milionů evropských Romů, nejsou v něm stanoveny žádné antidiskriminační cíle a opatření směřující k omezení nesnášenlivosti vůči Romům, která jsou dnes potřebná více než kdy jindy. Nadále jsme svědky sílící nesnášenlivosti vůči Romům a nárůstu fyzického násilí namířeného proti Romům, k němuž v poslední době dochází v mnoha členských státech EU. Rasistické skupiny, fotbaloví fanoušci, neonacistické a ultrapravicové skupiny často podnikají rasistické útoky vůči Romům a jejich obydlím.

Jaká opatření hodlá Rada s ohledem na výše uvedené skutečnosti přijmout na ochranu práv a svobod Romů, kteří jsou evropskými občany? Jaké kroky Rada podnikla s cílem přimět vlády, aby řádně zasahovaly proti všem formám násilí vůči Romům a prosazovaly zásady právního státu v situaci, kdy se Romové stávají oběťmi? Jak Rada pomáhá členským státům při vytváření jejich vnitrostátních strategií týkajících se Romů? Jaké kroky byly podniknuty pro překonání dopadů politik namířených proti Romům, k nimž patří například soustavné vyhošťování Romů?

Předložení: 5.10.2011

Postoupení: 6.10.2011

Platné do: 27.10.2011