Parlementaire vraag - O-000236/2011Parlementaire vraag
O-000236/2011

Rechten van Roma in de EU - aanpak van zigeunerhaat

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000236/2011
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
namens de Verts/ALE-Fractie

Procedure : 2011/2901(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000236/2011
Ingediende teksten :
O-000236/2011 (B7-0649/2011)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Het EU-kader voor nationale strategieën inzake de Roma is in april 2011 gepresenteerd, door de Raad in zijn conclusies van mei toegejuicht en op 24 juni door de Europese Raad onderschreven. De lidstaten moeten een nationale strategie voor de integratie van Roma ontwikkelen die aansluit bij de EU2020-doelstellingen, en deze voor eind 2011 bij de Commissie indienen. Het EU-kader voor nationale strategieën inzake de Roma is weliswaar het meest vergaande document van de Commissie over de verbetering van de sociaaleconomische integratie van de 10 tot 12 miljoen Europese Roma, maar het ontbreekt aan antidiscriminatiedoelstellingen en maatregelen om zigeunerhaat tegen te gaan, terwijl daaraan nu meer dan ooit behoefte bestaat. We moeten vaststellen dat anti-Romasentimenten (zigeunerhaat) sterker worden en dat fysiek geweld tegen Roma toeneemt, zoals onlangs in een aantal EU-lidstaten is gebleken. Zeer vaak wordt geconstateerd dat racistische groeperingen, voetbalfans, neonazi's en rechts-extremistische groeperingen zich schuldig maken aan racistische aanvallen op Roma en hun omgeving.

Welke maatregelen neemt de Raad, gezien het voorgaande, om de rechten en vrijheden van Roma als Europese burgers te verdedigen? Wat heeft de Raad ondernomen om regeringen ertoe aan te zetten om afdoende op te treden tegen elke vorm van geweld tegen Roma en de regels van de rechtsstaat te respecteren wanneer Roma het slachtoffer blijken te zijn? Wat doet de Raad om de lidstaten te ondersteunen bij de ontwikkeling van hun eigen nationale strategie voor Roma? Welke actie is er ondernomen naar aanleiding van tegen Roma gerichte maatregelen, zoals voortgaande uitwijzing van Roma?

Ingediend: 5.10.2011

Doorgezonden: 6.10.2011

Uiterste datum beantwoording: 27.10.2011