Întrebare parlamentară - O-000236/2011Întrebare parlamentară
O-000236/2011

Drepturile romilor în UE - combaterea ostilității față de romi

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000236/2011
adresată Consiliului
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2011/2901(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000236/2011
Texte depuse :
O-000236/2011 (B7-0649/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

Cadrul UE pentru strategiile naționale privind romii a fost prezentat în aprilie 2011, salutat în concluziile Consiliului din mai și aprobat de Consiliul European pe 24 iunie. Statele membre urmează să elaboreze strategii naționale de integrare a romilor, în paralel cu obiectivele UE 2020 și să le prezinte Comisiei până la sfârșitul anului 2011. Deși Cadrul UE pentru strategiile naționale privind romii este documentul cel mai avansat conceput de Comisie, referindu-se la îmbunătățirea incluziunii socio-economice a 10-12 milioane de romi europeni, acesta nu include obiective anti-discriminare și nici măsuri de combatere a atitudinii ostile față de romi, care sunt mai necesare ca oricând. Asistăm în continuare la o acutizare a sentimentelor de ostilitate față de romi și la o creștere a frecvenței violențelor fizice îndreptate împotriva acestora, așa cum s-a putut remarca recent în unele state membre UE. Grupări rasiste, amatori de fotbal, neonaziști sau grupuri de extremă dreaptă sunt adesea identificați ca autori ai unor atacuri rasiste împotriva romilor și a așezărilor lor.

Având în vedere cele de mai sus, ce măsuri ia Consiliul pentru a apăra drepturile și libertățile romilor, în calitatea lor de cetățeni europeni? Ce acțiuni întreprinde Consiliul în vederea exercitării unor presiuni asupra guvernelor pentru ca acestea să ia măsuri adecvate împotriva tuturor formelor de violență împotriva romilor, respectând statul de drept atunci când romii sunt în poziția de victime? Ce face Consiliul pentru a susține statele membre în dezvoltarea propriilor lor strategii naționale privind romii? Ce măsuri s-au luat pentru a combate incidențele politicilor anti-romi, cum ar fi expulzările continue ale romilor?

Depunere: 5.10.2011

Trimisă: 6.10.2011

Termen pentru răspuns: 27.10.2011