Parlamentná otázka - O-000236/2011Parlamentná otázka
O-000236/2011

Práva Rómov v EÚ - boj proti protirómskym náladám

Otázka na ústne zodpovedanie O-000236/2011
Rade
článok 115 rokovacieho poriadku
Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
v mene skupiny Verts/ALE

Postup : 2011/2901(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000236/2011
Predkladané texty :
O-000236/2011 (B7-0649/2011)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Rámec EÚ pre národné stratégie týkajúce sa Rómov bol predstavený v apríli 2011, Rada ho uvítala vo svojich záveroch v máji a Európska rada ho podporila 24. júna. Členské štáty majú vypracovať národné stratégie začleňovania Rómov popri cieľoch stratégie Európa 2020 a predložiť ich Komisii do konca roku 2011. Aj keď rámec EÚ pre národné stratégie týkajúce sa Rómov je najpokročilejší dokument vypracovaný Komisiou, pokiaľ ide o zlepšenie sociálno-ekonomického začleňovania 10 až 12 miliónov európskych Rómov, chýbajú v ňom ciele v oblasti boja proti diskriminácii a opatrenia proti protirómskym náladám, ktoré sú potrebné viac než kedykoľvek v minulosti. Aj naďalej sme svedkami rastúcich protirómskych nálad a zvyšujúceho sa fyzického násilia smerovaného proti Rómom, čo sa v poslednom období prejavilo vo viacerých členských štátoch EÚ. Skupiny rasistov, futbalových fanúšikov, neonacistov a stúpencov extrémnej pravice sú často označované za autorov rasistických útokov proti Rómom a ich okoliu.

Aké opatrenia Rada prijíma na ochranu práv a slobôd Rómov ako európskych občanov vzhľadom na uvedené skutočnosti? Aké kroky Rada prijala s cieľom prinútiť vlády, aby v dostatočnej miere konali proti všetkým formám násilia proti Rómom a so zreteľom na dodržiavanie zásad právneho štátu, keď sa Rómovia stávajú obeťami? Čo robí Rada s cieľom uľahčiť členským štátom EÚ proces vypracúvania ich vlastných národných stratégií týkajúcich sa Rómov? Aké kroky prijíma s cieľom prekonať protirómske politiky, ako sú napríklad prípady neustáleho vyhosťovania Rómov?

Predložené: 5.10.2011

Postúpené: 6.10.2011

Termín na zodpovedanie: 27.10.2011