Întrebare parlamentară - O-000237/2011Întrebare parlamentară
O-000237/2011

Drepturile romilor în UE - combaterea ostilității față de romi

Întrebarea cu solicitare de răspuns oral O-000237/2011
adresată Comisiei
Articolul 115 din Regulamentul de procedură
Raül Romeva i Rueda, Hélène Flautre, Franziska Keller, Rui Tavares, Jean Lambert, Barbara Lochbihler, Catherine Grèze, Karima Delli, Malika Benarab-Attou
în numele Grupului Verts/ALE

Procedură : 2011/2901(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului :  
O-000237/2011
Texte depuse :
O-000237/2011 (B7-0650/2011)
Voturi :
Texte adoptate :

Cadrul UE pentru strategiile naționale privind romii a fost prezentat în aprilie 2011, salutat în Concluziile Consiliului din mai și aprobat de Consiliul European pe 24 iunie. Statele membre urmează să elaboreze strategii naționale de integrare a romilor, în paralel cu obiectivele UE 2020 și să le prezinte Comisiei până la sfârșitul anului 2011. Deși Cadrul UE pentru strategiile naționale privind romii este documentul cel mai avansat conceput de Comisie, referindu-se la îmbunătățirea incluziunii socio-economice a 10-12 milioane de romi europeni, acesta nu include obiective anti-discriminare și nici măsuri de combatere a atitudinii ostile față de romi, care sunt mai necesare ca oricând. Asistăm în continuare la o acutizare a sentimentelor de ostilitate față de romi și la o creștere a frecvenței violențelor fizice îndreptate împotriva acestora, așa cum s-a putut remarca recent în unele state membre UE. Grupări rasiste, amatori de fotbal, neonaziști sau grupuri de extremă dreaptă sunt adesea identificați ca autori ai unor atacuri rasiste împotriva romilor și a așezărilor lor.

Având în vedere cele de mai sus, ce măsuri ia Comisia pentru a apăra drepturile și libertățile romilor, în calitatea lor de cetățeni europeni? Ce acțiuni întreprinde Comisia în vederea exercitării unor presiuni asupra guvernelor pentru ca acestea să ia măsuri adecvate împotriva tuturor formelor de violență împotriva romilor, respectând statul de drept atunci când romii sunt în poziția de victime? Ce face Comisia pentru a susține statele membre în dezvoltarea propriilor lor strategii naționale privind romii? Ce valoare acordă Comisia opiniilor romilor în privința politicilor care îi privesc, având în vedere faptul că participarea și reprezentarea romilor la reuniunile Platformei UE este scăzută? Ce măsuri se iau pentru a combate efectele politicilor anti-romi, cum ar fi expulzările continue ale romilor? Ce măsuri va lua Comisia până în iulie 2014 în privința drepturilor romilor?

Depunere: 5.10.2011

Trimisă: 7.10.2011

Termen pentru răspuns: 14.10.2011