Pytanie poselskie - O-000242/2011Pytanie poselskie
O-000242/2011

Środki UE w sprawie Romów

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000242/2011
do Komisji
art. 115 Regulaminu PE
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Miguel Portas
w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2011/2901(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000242/2011
Teksty złożone :
O-000242/2011 (B7-0652/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W kwietniu 2011 r. przedstawiono ramy UE dotyczące krajowych strategii integracji Romów, w maju Rada w swoich konkluzjach wyraziła się o nich z zadowoleniem, a w dniu 24 czerwca zostały one zatwierdzone na szczycie Rady Europejskiej. Zadaniem państw członkowskich jest opracowanie krajowych strategii integracji Romów uwzględniających cele UE na rok 2020 oraz przedłożenie tych strategii Komisji do końca 2011 r. Choć ramy UE dotyczące krajowych strategii integracji Romów to najbardziej zaawansowany dokument Komisji na temat poprawy społeczno-gospodarczej integracji 10–12 milionów europejskich Romów, brak w nim celów w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji oraz środków służących rozwiązaniu problemu niechęci wobec Romów, które obecnie są bardziej potrzebne niż kiedykolwiek przedtem. Wciąż jesteśmy świadkami nasilającej się niechęci wobec Romów (romofobia) oraz coraz większej liczby fizycznych napaści na Romów, które niedawno miały miejsce w wielu państwach członkowskich UE. Sprawcami napaści rasistowskich na Romów i ich dzielnice bardzo często są grupy rasistowskie, pseudokibice piłkarscy, neonaziści i grupy ultraprawicowe.

Jakie środki podejmuje Komisja, aby bronić praw i wolności Romów jako obywateli Europy? Jakie kroki Komisja podjęła w celu wywarcia presji na rządy, aby skłonić je do skutecznego przeciwdziałania wszelkim formom przemocy wobec Romów oraz do przestrzegania rządów prawa w sytuacjach, w których Romowie są ofiarami? Co Komisja czyni, aby ułatwić państwom członkowskim UE opracowanie ich własnych krajowych strategii integracji Romów? Jaką wagę Komisja przywiązuje do opinii Romów w polityce dotyczącej ludności romskiej, skoro na posiedzeniach unijnych gremiów udział i reprezentacja Romów są nikłe? Jakie działania podjęto w celu usunięcia pozostałości polityki antyromskiej, polegającej np. na ciągłym wydalaniu Romów? Jakie Komisja podejmie działania w sprawie praw Romów do lipca 2014 r.?

Przedłożone: 10.10.2011

Przekazane: 12.10.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 19.10.2011