Parlamentná otázka - O-000242/2011Parlamentná otázka
O-000242/2011

Opatrenia EÚ týkajúce sa Rómov

Otázka na ústne zodpovedanie O-000242/2011
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Cornelia Ernst, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias, Patrick Le Hyaric, Mikael Gustafsson, Miguel Portas
v mene skupiny GUE/NGL

Postup : 2011/2901(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000242/2011
Predkladané texty :
O-000242/2011 (B7-0652/2011)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Rámec EÚ pre národné stratégie týkajúce sa Rómov bol predstavený v apríli 2011, Rada ho uvítala vo svojich záveroch v máji a Európska rada ho podporila 24. júna. Členské štáty majú vypracovať národné stratégie začleňovania Rómov popri cieľoch stratégie Európa 2020 a predložiť ich Komisii do konca roku 2011. Aj keď rámec EÚ pre národné stratégie týkajúce sa Rómov je najpokrokovejším dokumentom vypracovaným Komisiou, pokiaľ ide o zlepšenie sociálno-ekonomického začleňovania 10 až 12 miliónov európskych Rómov, chýbajú v ňom ciele v oblasti boja proti diskriminácii a opatrenia proti neznášanlivosti voči Rómom, ktoré sú potrebné viac než kedykoľvek v minulosti. Aj naďalej sme svedkami silnejúcich protirómskych nálad a zvyšujúceho sa fyzického násilia smerovaného proti Rómom, čo sa v poslednom období prejavilo vo viacerých členských štátoch EÚ. Skupiny rasistov, futbaloví výtržníci, neonacisti a stúpenci extrémnej pravice sú často označovaní za páchateľov rasistických útokov proti Rómom a obydliam obývaným Rómami.

Aké opatrenia prijíma Komisia na ochranu práv a slobôd Rómov ako európskych občanov? Aké kroky prijala Komisia s cieľom prinútiť vlády, aby v dostatočnej miere konali proti všetkým formám násilia proti Rómom a so zreteľom na zásady právneho štátu, keď sa Rómovia stávajú obeťami? Čo robí Komisia preto, aby členským štátom EÚ uľahčila proces vypracúvania ich vlastných národných stratégií týkajúcich sa Rómov? Akú hodnotu prisudzuje Komisia názorom Rómov na politiky, ktoré sa ich týkajú, keďže vieme, že účasť a zastúpenie Rómov na schôdzach platformy EÚ sú nízke? Aké kroky prijíma s cieľom prekonať stopy protirómskych politík, ako sú napríklad prípady neustáleho vyhosťovania Rómov? Aké kroky podnikne Komisia pred júlom 2014, pokiaľ ide o práva Rómov?

Predložené: 10.10.2011

Postúpené: 12.10.2011

Termín na zodpovedanie: 19.10.2011