Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000243/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000243/2011

Το ανοιχτό Διαδίκτυο και η ουδετερότητα του Διαδικτύου στην Ευρώπη

Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000243/2011
προς το Συμβούλιο
Άρθρο 115 του Κανονισμού
Herbert Reul
εξ ονόματος της Επιτροπής Βιομηχανίας, Έρευνας και Ενέργειας

Διαδικασία : 2011/2866(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
O-000243/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
O-000243/2011 (B7-0641/2011)
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

Η δέσμη μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, του 2009, έχει ως στόχο τόσο την προώθηση του ανταγωνισμού όσο και τη συμβολή στην περαιτέρω ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Για το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το ανοιχτό Διαδίκτυο και η ουδετερότητα του Διαδικτύου συνιστούν σημαντικές προτεραιότητες για την επιτυχή ολοκλήρωση της δέσμης μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, του 2009.

Τα κράτη μέλη της ΕΕ θα πρέπει να έχουν συμμορφωθεί προς τη δέσμη μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, του 2009, έως τον Μάιο του 2011.

Ποια είναι η γνώμη του Συμβουλίου σχετικά με τις επιπτώσεις της δέσμης μεταρρυθμίσεων της ΕΕ για τις τηλεπικοινωνίες, του 2009, στη διασφάλιση ανοιχτού Διαδικτύου και ουδετερότητας του Διαδικτύου στην Ευρώπη;

Επιπλέον, με ποιον τρόπο προτίθεται το Συμβούλιο να διασφαλίσει μια κοινή προσέγγιση όσον αφορά το ανοιχτό Διαδίκτυο και την ουδετερότητα του Διαδικτύου στην ΕΕ;

Κατάθεση: 12.10.2011

Διαβίβαση: 13.10.2011

Λήξη προθεσμίας: 3.11.2011