Парламентарен въпрос - O-000252/2011Парламентарен въпрос
O-000252/2011

Условията на задържане в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000252/2011
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez
от името на групата ALDE

Процедура : 2011/2897(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000252/2011
Внесени текстове :
O-000252/2011 (B7-0658/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Комисията публикува Зелена книга по изрично искане от страна на Съвета съгласно предвиденото в Стокхолмската програма и призова многократно Парламента за „Укрепване на взаимното доверие в европейското съдебно пространство - Зелена книга относно прилагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на задържането”. С тази книга се поставя началото на открити консултации между заинтересованите страни относно действията на ЕС за подобряване на условията на задържане, така че да се гарантира взаимно доверие в областта на съдебното сътрудничество. В нея също така се подчертават връзките между условията на задържане и различните инструменти на ЕС, като например Европейската заповед за арест и Европейската заповед за надзор, и се посочва как досъдебното задържане, положението на децата и условията на задържане са въпроси, по които ЕС би могъл да предприеме инициативи. Книгата съдържа приложение, представящо доста различното и често тревожно положение в държавите-членки, по-специално по отношение на броя на задържаните в предварителния арест, степента на запълненост и пренаселеност на затворите, процента на затворниците като част от общото население и процента на задържаните чуждестранни граждани. Европейският съд по правата на човека многократно е произнасял присъди срещу държави-членки на ЕС във връзка с условията на задържане, продължителността на предварителния арест и процеса на правораздаване, включително въз основа на доклади на Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията.

Какво ще предприеме Съветът на равнището на ЕС, за да гарантира зачитането на основните права на задържаните лица в затворите и подобряването на условията на задържане в държавите-членки? Какво ще направи Съветът във връзка със злоупотребата с досъдебно задържане, пренаселеността на затворите, големия процент затворници като част от общото население и процента на задържаните чуждестранни граждани? Ще разгледа ли Съветът въздействието на наказателната политика и закони върху условията на задържане и ще отправи ли препоръки във връзка с тези въпроси, като например прибягването до алтернативни мерки, криминализирането на незаконните имигранти и приемането на специални мерки за гарантиране зачитането на основните права? Какво ще предприеме Съветът за проследяване прилагането на Зелената книга на Комисията?

Внесен: 13.10.2011

Предаден: 14.10.2011

Краен срок за отговор: 4.11.2011