Parlamendi esitatud küsimus - O-000253/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000253/2011

Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus

Suuliselt vastatav küsimus O-000253/2011
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Niccolò Rinaldi, Renate Weber, Gianni Vattimo, Jens Rohde, Nathalie Griesbeck, Sophia in 't Veld, Baroness Sarah Ludford, Louis Michel, Andrea Zanoni, Ramon Tremosa i Balcells, Giommaria Uggias, Cecilia Wikström, Marielle De Sarnez
fraktsiooni ALDE nimel

Menetlus : 2011/2897(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000253/2011
Esitatud tekstid :
O-000253/2011 (B7-0659/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Nõukogu selgesõnalisel nõudmisel, vastavalt Stockholmi programmile ja vastuseks Euroopa Parlamendi korduvatele nõudmistele on komisjon avaldanud rohelise raamatu „Vastastikuse usalduse tugevdamine Euroopa õigusruumi vastu – roheline raamat ELi kriminaalõiguse kohaldamisest kinnipidamise valdkonnas”. Rohelise raamatuga juhatatakse sisse sidusrühmade avatud arutelu, kus käsitletakse ELi tegevust kinnipidamistingimuste parandamiseks, eesmärgiga kindlustada vastastikust usaldust õigusalases koostöös. Raamatus rõhutatakse ka kinnipidamistingimuste seost mitmesuguste ELi vahenditega, näiteks Euroopa vahistamismääruse ja Euroopa järelevalvekorraldusega, ning näidatakse, et eelvangistus, laste olukord ja kinnipidamistingimused on küsimused, mille puhul EL võiks algatustega esineda. Rohelisel raamatul on lisa, millest nähtub, et olukord on liikmesriigiti väga erinev ja sageli murettekitav, seda eriti kohtueelselt kinnipeetavate arvu, vanglate koormatuse taseme ja ülekoormatuse, vangide määra ja mittekodanikest kinnipeetavate määra osas. Euroopa Inimõiguste Kohus on ELi liikmesriike korduvalt hukka mõistnud kinnipidamistingimuste, eelvangistuse kestuse ja õigusemõistmise korralduse pärast. Kohus on tuginenud muu hulgas Euroopa Nõukogu piinamise tõkestamise komitee aruannetele.

Mida on komisjonil kavas ELi tasandil teha, et liikmesriikides oleks tagatud kinnipeetavate põhiõiguste kaitse ja kinnipidamistingimuste parandamine? Mida on komisjonil kavas teha, et võidelda kuritarvitustega, mis on seotud eelvangistuse, kinnipidamiskohtade ülekoormatuse, kinnipeetavate suure hulga ja mittekodanikest kinnipeetavate kõrge määraga? Kas komisjon hakkab uurima kriminaalpoliitika ja kriminaalõiguse mõju kinnipidamistingimustele ning andma soovitusi nendega seotud probleemide lahendamiseks, pidades silmas näiteks alternatiivsete meetmete kasutamist, ebaseaduslike sisserändajate kuritegelikeks tunnistamist ja erimeetmete rakendamist põhiõiguste tagamiseks? Mida kavatseb komisjon edasi teha, lähtudes oma rohelisest raamatust?

Esitatud: 13.10.2011

Edastatud: 17.10.2011

Vastuse tähtaeg: 24.10.2011