Парламентарен въпрос - O-000259/2011Парламентарен въпрос
O-000259/2011

Положението на ромското население в държавите-членки

Въпрос с искане за устен отговор O-000259/2011
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Monika Flašíková Beňová, Hannes Swoboda, Claude Moraes, Juan Fernando López Aguilar, Kinga Göncz, Emine Bozkurt, Ioan Enciu
от името на групата S&D

Процедура : 2011/2901(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000259/2011
Внесени текстове :
O-000259/2011 (B7-0644/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Рамката на ЕС за национални стратегии за интеграция на ромите установява общ набор от принципи и цели, които да бъдат изпълнени както на национално, така и на европейско равнище. Рамката, представена от Комисията през април 2011 г. и приветствана в заключенията на Съвета от май, призовава държавите-членки да приведат националните си стратегии за ромското население в съответствие с нейните цели. Държавите-членки трябва да осъвременят тези стратегии и да ги представят на Комисията не по-късно от края на месец декември 2011 г. Общата цел на стратегиите е прекратяването на изключването на ромското население в срок до 2020 г. В някои държави-членки не само че не се прилагат политики на приобщаване, но наред с това от националните, регионални и местни органи се предприемат дискриминиращи и недемократични мерки. В други държави-членки са широко разпространени расистки, дискриминиращи и понякога ожесточени нападения спрямо ромското население, като органите не реагират по ефективен начин.

Как Съветът подпомага държавите-членки при разработването на националните им стратегии и какво са постигнали до този момент държавите-членки по отношение на изпълнението на тези стратегии? Каква е реакцията на държавите-членки по отношение на рамката от 2011 г.? Какви мерки предприема Съветът относно нарушенията на основните права в държавите-членки, особено нарушенията на правото на свободно придвижване и местопребиваване? Как Съветът осъществява мониторинг на събитията с антиромски характер, които се случват в Европа? Какви мерки взема Съветът, за да помогне на националните органи в справянето с такива атаки и в предотвратяването им?

Внесен: 13.10.2011

Предаден: 14.10.2011

Краен срок за отговор: 4.11.2011