Förfarande : 2011/2866(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000261/2011

Ingivna texter :

O-000261/2011 (B7-0653/2011)

Debatter :

PV 16/11/2011 - 12
CRE 16/11/2011 - 12

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 43kWORD 22k
14 oktober 2011
O-000261/2011

Fråga för muntligt besvarande O-000261/2011

till kommissionen

Artikel 115 i arbetsordningen

Malcolm Harbour, Andreas Schwab, Evelyne Gebhardt, Jürgen Creutzmann, Heide Rühle, Adam Bielan, Cornelis de Jong

för utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd


  Angående: Det öppna internet och nätneutralitet i Europa

 Svar i kammaren 

Den 19 april 2011 antog kommissionen ett meddelande om nätneutralitet (KOM(2011)0222). I meddelandet framgår det tydligt att många av de frågor som tas upp rör konsumentskydd. Det gäller exempelvis frågorna om insyn och tjänstekvalitet liksom rätten att byta operatör. Det är viktigt att hålla i minnet att öppenheten på internet måste bevaras samtidigt som man ser till att internet fortsatt kan erbjuda tjänster av hög kvalitet inom en ram som främjar och respekterar grundläggande rättigheter som rätten till immateriell egendom, yttrandefriheten och näringsfriheten.

Har kommissionen för avsikt att offentliggöra ytterligare riktlinjer om konsumenternas rätt att byta operatör och välja den operatör som bäst motsvarar deras behov och önskemål? Om så är fallet, kommer dessa riktlinjer också innehålla tydlig och relevant information som hjälper konsumenterna att göra välgrundade val, särskilt beträffande faktisk uppkopplingshastighet, tjänstekvalitet och omfattningen av eventuell nätförvaltning, exempelvis i form av åtgärder för att blockera eller strypa överföringar eller andra handelsmetoder med liknande konsekvenser för i synnerhet det mobila internet?

Anser kommissionen att de nationella tillsynsmyndigheterna bör utnyttja de bestämmelser som anges i artikel 22.3 i direktivet om samhällsomfattande tjänster och fastställa en lämplig lägsta kvalitetsnivå för tjänstekraven där det föreligger en risk för försämrad service och för att nättrafik hindras eller saktas ned? I detta sammanhang, kontrollerar kommissionen att medlemsstaterna, i överensstämmelse med den rättliga ram som gäller för telekomsektorn, tillämpar ”villkor som begränsar tillträde till och/eller användning av tjänster och tillämpningar …  i enlighet med gemenskapslagstiftningen”?

Ingiven: 14.10.2011

Vidarebefordrad: 18.10.2011

Sista svarsdag: 25.10.2011

Frågans originalspråk: EN 
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy