Парламентарен въпрос - O-000265/2011Парламентарен въпрос
O-000265/2011

Условията на задържане в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000265/2011
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
от името на групата GUE/NGL

Процедура : 2011/2897(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000265/2011
Внесени текстове :
O-000265/2011 (B7-0660/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

В отговор на изрично искане на Съвета, неотдавна Комисията публикува Зелена книга относно задържането, озаглавена  „Засилване на взаимното доверие в европейското пространство на правосъдие – Зелена книга относно прилагането на законодателството на ЕС относно  наказателното правораздаване в областта на задържането.”

Това съобщение

  изтъква връзките между условията на задържане и различните инструменти на ЕС, като например европейската заповед за арест;

  показва как досъдебното задържане, положението на децата и условията на задържане попадат в рамките на компетентност на ЕС; и

  започва отворена консултация със заинтересованите страни с цел определяне на това, как действията на ЕС могат да подобрят условията на задържане в държавите-членки и така да спомогнат за повишаването на взаимното доверие в съдебното сътрудничество.

Наред с това, приложението към съобщението ясно показва обезпокоително различните условия на задържане в държавите-членки, особено по отношение на броя на задържаните в предварителния арест, степента на запълненост и пренаселеност на затворите, както и процента на задържаните чуждестранни граждани.

Вследствие на съобщението и като се има предвид, че Европейският съд по правата на човека също нееднократно е осъждал държави-членки на ЕС за условията на задържане, продължителността на предварителното задържане и правораздаването, какви конкретни мерки ще предприеме Съветът на равнището на ЕС, за да гарантира, че основните права на задържаните в затвори лица се спазват и че условията на задържане се подобряват в държавите-членки?

Какво ще направи Съветът във връзка със злоупотребите с досъдебно задържане, пренаселеността и степента на запълненост на затворите, както и процента на задържаните чуждестранни граждани? Ще разгледа ли Съветът въздействието на наказателните политики и закони върху условията на задържане и ще отправи ли препоръки във връзка с тези въпроси, като например прибягването до алтернативни мерки, криминализирането на незаконните мигранти и приемането на извънредни мерки за гарантиране зачитането на основните права?

Внесен: 17.10.2011

Предаден: 18.10.2011

Краен срок за отговор: 8.11.2011