Parlementaire vraag - O-000265/2011Parlementaire vraag
O-000265/2011

Detentieomstandigheden in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000265/2011
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
namens de GUE/NGL-Fractie

Procedure : 2011/2897(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000265/2011
Ingediende teksten :
O-000265/2011 (B7-0660/2011)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

Op uitdrukkelijk verzoek van de Raad heeft de Commissie onlangs een Groenboek over detentie gepubliceerd getiteld "Versterking van het wederzijds vertrouwen in de Europese rechtsruimte - Een groenboek over de toepassing van de EU-strafwetgeving op het gebied van detentie".

Deze mededeling:

  gaat in op de verbanden tussen de detentieomstandigheden en diverse EU-instrumenten,  zoals het Europese aanhoudingsbevel,

  illustreert hoe de voorlopige hechtenis, de situatie van kinderen en de detentieomstandigheden binnen de grenzen van de bevoegdheden van de EU vallen, en

  geeft de aanzet tot open overleg met de belanghebbenden om vast te stellen hoe EU-maatregelen tot verbetering van de detentieomstandigheden in de lidstaten kunnen leiden en zo kunnen bijdragen tot een versterking van het wederzijds vertrouwen in justitiële samenwerking.

Verder geeft de bijlage bij de mededeling een duidelijk beeld van de verontrustende verschillen in de detentieomstandigheden in de lidstaten, met name met betrekking tot het aantal personen in voorlopige hechtenis, de overbevolking van gevangenissen, de omvang van de gevangenispopulatie en de detentiecijfers voor niet-onderdanen.

Het Europees Hof voor de rechten van de mens heeft herhaaldelijk EU-lidstaten veroordeeld wegens de detentieomstandigheden, de duur van de voorlopige hechtenis en de rechtspleging. Kan de Raad gezien het voorgaande aangeven welke concrete stappen hij als vervolg op deze mededeling op EU-niveau zal ondernemen om ervoor te zorgen dat de grondrechten van gedetineerden gerespecteerd worden en de detentieomstandigheden in de lidstaten verbeteren?

Wat gaat de Raad doen aan het misbruik van de voorlopige hechtenis, de overbevolking, de grote omvang van de gevangenispopulatie en de hoge detentiecijfers voor niet-onderdanen? Zal hij nagaan welk effect strafrechtelijke beleidsmaatregelen en wetgeving op de detentieomstandigheden hebben, en aanbevelingen doen over deze kwesties, bijvoorbeeld de toepassing van alternatieve maatregelen, criminalisering van illegale migranten en bijzondere maatregelen om te garanderen dat de grondrechten gerespecteerd worden?

Ingediend: 17.10.2011

Doorgezonden: 18.10.2011

Uiterste datum beantwoording: 8.11.2011