Pytanie poselskie - O-000265/2011Pytanie poselskie
O-000265/2011

Warunki osadzenia w UE

Pytanie wymagające odpowiedzi ustnej O-000265/2011
do Rady
art. 115 Regulaminu PE
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
w imieniu grupy GUE/NGL

Procedura : 2011/2897(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
O-000265/2011
Teksty złożone :
O-000265/2011 (B7-0660/2011)
Głosowanie :
Teksty przyjęte :

W odpowiedzi na wyraźny wniosek Rady, Komisja ogłosiła niedawno zieloną księgę w sprawie pozbawienia wolności zatytułowaną: „Zwiększanie wzajemnego zaufania w europejskiej przestrzeni sądowej – Zielona księga w sprawie stosowania przepisów UE dotyczących wymiaru sprawiedliwości w sprawach karnych w obszarze pozbawienia wolności.”

Komunikat ten:

  podkreśla związki między warunkami osadzenia i różnymi unijnymi instrumentami, takimi jak europejski nakaz aresztowania;

  pokazuje, w jaki sposób tymczasowe aresztowanie, sytuacja dzieci i warunki osadzenia podlegają właściwości UE; oraz

  uruchamia proces publicznych konsultacji z zainteresowanymi podmiotami, aby określić sposób, w jaki działania UE mogą poprawić warunki osadzenia w państwach członkowskich i przyczynić się tym samym do zwiększenia wzajemnego zaufania w zakresie współpracy sądowej.

Załącznik do komunikatu obrazuje ponadto wyraźnie niepokojąco zróżnicowane warunki osadzenia w państwach członkowskich, w szczególności w odniesieniu do liczby tymczasowo aresztowanych, przeludnienia, wskaźników liczby osadzonych oraz wskaźników liczby osadzonych pochodzących z innych państw.

Nawiązując do tego komunikatu i uwzględniając, że Europejski Trybunał Praw Człowieka również wielokrotnie skazywał państwa członkowskie UE za złe warunki osadzenia, przewlekłość aresztu tymczasowego i administrację wymiaru sprawiedliwości, jakie konkretne działania podejmie Rada na szczeblu UE, aby zapewnić przestrzeganie praw podstawowych osób przetrzymywanych w więzieniach i poprawę warunków osadzenia w państwach członkowskich UE?

Co Rada uczyni w związku z nadużywaniem aresztu tymczasowego, przeludnieniem, wysokim wskaźnikiem liczby osadzonych i wskaźnikiem liczby osadzonych obywateli innych państw? Czy Rada zbada wypływ polityki karnej i przepisów prawa karnego na warunki osadzenia oraz przedstawi zalecenia dotyczące tych kwestii, takie jak: stosowanie środków alternatywnych, sankcje karne wobec nielegalnych imigrantów oraz nadzwyczajne środki mające na celu zapewnienie poszanowania praw podstawowych?

Przedłożone: 17.10.2011

Przekazane: 18.10.2011

Termin na udzielenie odpowiedzi: 8.11.2011