Parlamentarno vprašanje - O-000265/2011Parlamentarno vprašanje
O-000265/2011

Priporni pogoji v EU

Vprašanje za ustni odgovor O-000265/2011
za Svet
Člen 115 poslovnika
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
v imenu skupine GUE/NGL

Postopek : 2011/2897(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
O-000265/2011
Predložena besedila :
O-000265/2011 (B7-0660/2011)
Glasovanja :
Sprejeta besedila :

Komisija je na izrecno zahtevo Sveta nedavno objavila zeleno knjigo o priporu z naslovom „Krepitev medsebojnega zaupanja na evropskem pravosodnem območju – Zelena knjiga o izvajanju kazenskopravne zakonodaje EU na področju pripora.”

V sporočilu:

  so osvetljene povezave med pripornimi pogoji in različnimi instrumenti EU, kot je evropski nalog za prijetje;

  je prikazano, zakaj pripor pred sojenjem, položaj otrok in priporni pogoji sodijo med pristojnosti EU; in

  so začeta odprta posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, da bi ugotovili, kako bi lahko z ukrepi EU izboljšali priporne pogoje v državah članicah in tako prispevali h krepitvi medsebojnega zaupanja pri pravosodnem sodelovanju.

Poleg tega so v prilogi k sporočilu jasno prikazani različni priporni pogoji v državah članicah, ki so zaskrbljujoči, zlasti v zvezi s številom oseb v priporu pred sojenjem, prenapolnjenostjo zaporov, številom zapornikov ter deležem priprtih oseb, ki niso državljani zadevne države.

Kakšne konkretne ukrepe namerava po objavi tega sporočila sprejeti Svet na ravni EU, da bi zagotovili spoštovanje temeljnih pravic oseb v priporu in izboljšali priporne pogoje v državah članicah, ob upoštevanju dejstva, da je Evropsko sodišče za človekove pravice države članice EU že večkrat obsodilo zaradi pripornih pogojev, dolžine pripora pred sojenjem ter delovanja njihovega pravosodja?

Kaj bo Svet storil glede zlorab pripora pred sojenjem, prenapolnjenosti in visoke stopnje zasedenosti zaporov ter deleža priprtih oseb, ki niso državljani zadevne države? Ali bo preučil vpliv kazenskih politik in zakonodaj na področju pripornih pogojev ter v zvezi s temi vprašanji podal priporočila, na primer glede uporabe alternativnih ukrepov, kriminalizacije nezakonitih migrantov, izrednih ukrepov za zagotovitev spoštovanja temeljnih pravic itd.?

Vloženo: 17.10.2011

Posredovano: 18.10.2011

Rok za odgovor: 8.11.2011