Parlamentsfråga - O-000265/2011Parlamentsfråga
O-000265/2011

Förhållandena i EU:s fängelser

17.10.2011

Fråga för muntligt besvarande O-000265/2011
till rådet
Artikel 115 i arbetsordningen
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
för GUE/NGL-gruppen

Förfarande : 2011/2897(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
O-000265/2011
Ingivna texter :
O-000265/2011 (B7-0660/2011)
Omröstningar :
Antagna texter :

På uttrycklig begäran från rådet har kommissionen nyligen offentliggjort en grönbok om frihetsberövande med titeln ”Stärkande av det ömsesidiga förtroendet inom det europeiska rättsliga området – en grönbok om tillämpningen av EU:s straffrättsliga lagstiftning på frågor som rör frihetsberövande”.

Syftet med detta meddelande är att

  lyfta fram kopplingarna mellan fängelseförhållandena och olika EU-instrument såsom den europeiska arresteringsordern,

  beskriva på vilket sätt frihetsberövande före rättegång, barnens situation och fängelseförhållanden faller inom EU:s ansvarsområde och

  inleda ett öppet samråd med berörda parter i syfte att fastställa hur EU:s insatser skulle kunna förbättra fängelseförhållandena i medlemsstaterna och därmed bidra till att främja ett ömsesidigt förtroende för rättsligt samarbete.

I bilagan till meddelandet beskrivs också klart och tydligt de oroväckande skillnaderna i fängelseförhållanden i medlemsstaterna, särskilt när det gäller antalet intagna som är frihetsberövade före rättegång, överbeläggning, antalet intagna på fängelser samt antalet intagna fångar som inte är medborgare i landet.

Europadomstolen har också upprepade gånger fördömt EU:s medlemsstater med hänsyn till fängelseförhållanden, perioden för frihetsberövande före rättegång och domstolsförvaltningen. Mot denna bakgrund, och som en uppföljning till nämnda meddelande, hur kommer rådet att agera på EU-nivå för att försäkra sig om att de intagnas grundläggande rättigheter respekteras och att fängelseförhållandena i medlemsstaterna förbättras?

Vad kommer rådet att göra i frågor som missbruket av frihetsberövande före rättegång, överbeläggning, det höga antalet intagna på fängelser och det höga antalet intagna som inte är medborgare i ifrågavarande land? Kommer rådet att undersöka hur kriminalpolitiken och straffrättsliga bestämmelser påverkar fängelseförhållandena och lägga fram rekommendationer i detta avseende, t.ex. om användning av alternativa system, kriminalisering av illegala invandrare och särskilda åtgärder för att se till att de grundläggande rättigheterna respekteras?

Ingiven: 17.10.2011

Vidarebefordrad: 18.10.2011

Sista svarsdag: 8.11.2011