Parlamento klausimas - O-000266/2011Parlamento klausimas
O-000266/2011

Laisvės atėmimo sąlygos ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000266/2011
Komisijai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Kyriacos Triantaphyllides, Cornelis de Jong, Miguel Portas
GUE/NGL frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2897(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000266/2011
Pateikti tekstai :
O-000266/2011 (B7-0661/2011)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Atsakydama į aiškų Tarybos prašymą, Komisija neseniai paskelbė žaliąją knygą dėl laisvės atėmimo sąlygų „Tarpusavio pasitikėjimo Europos teisingumo erdvėje didinimas. Žalioji knyga dėl ES baudžiamojo teisingumo teisės aktų taikymo laisvės atėmimo srityje“. Komunikate:

  pabrėžiamos laisvės atėmimo sąlygų ir įvairių ES priemonių, pvz., Europos arešto orderio, sąsajos,

  parodoma, kad kardomojo kalinimo, vaikų padėties ir laisvės atėmimo sąlygų klausimai priklauso ES kompetencijai, ir

  pradedama atvira konsultacija su suinteresuotaisiais subjektais, siekiant nustatyti, kaip ES veiksmai gali pagerinti laisvės atėmimo sąlygas valstybėse narėse ir taip prisidėti prie abipusio pasitikėjimo teisminio bendradarbiavimo srityje skatinimo.

Be to, šio komunikato priede aiškiai nurodomos nerimą keliančios skirtingos laisvės atėmimo sąlygos valstybėse narėse, ypač kalbant apie asmenų, kuriems paskirtas kardomasis kalinimas, skaičių, kalėjimų perpildymą, kalinių skaičių ir asmenų, kuriems atimta laisvė ir kurie nėra valstybės narės piliečiai, skaičių.

Vykdant tolesnę su šiuo komunikatu susijusią veiklą ir turint omenyje, kad Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat daug kartų smerkė ES valstybes nares dėl laisvės atėmimo sąlygų, kardomojo kalinimo trukmės ir teisingumo administravimo, kokių konkrečių ES lygmens veiksmų ketina imtis Taryba, siekdama užtikrinti, kad būtų paisoma kalinamų asmenų pagrindinių teisių ir kad pagerėtų laisvės atėmimo sąlygos valstybėse narėse?

Kokių priemonių Komisija ketina imtis piktnaudžiavimo kardomuoju kalinimu, perpildymo, didelio asmenų, kuriems atimta laisvė, ir asmenų, kuriems atimta laisvė ir kurie nėra valstybės narės piliečiai, skaičiaus klausimais? Ar Taryba ketina išnagrinėti baudžiamosios teisės srities politikos ir teisės aktų poveikį laisvės atėmimo sąlygoms ir pateikti rekomendacijų šiais klausimais, pvz., dėl alternatyvių priemonių taikymo, nelegalių imigrantų kriminalizavimo, papildomų priemonių siekiant užtikrinti, kad būtų paisoma pagrindinių teisių, ir pan.?

Pateikta: 17.10.2011

Perduota: 19.10.2011

Atsakyti iki: 26.10.2011