Парламентарен въпрос - O-000283/2011Парламентарен въпрос
O-000283/2011

Условията на задържане в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000283/2011
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu
от името на групата PPE

Процедура : 2011/2897(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000283/2011
Внесени текстове :
O-000283/2011 (B7-0662/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Въпреки че условията за задържане и управлението на затворите са отговорност на държавите-членки, Европейският парламент проявява интерес към този въпрос поради ключовото значение на принципа на взаимно признаване на съдебните решения в областта на свободата, сигурността и правосъдието. От няколко години Парламентът призовава Съвета да предприеме действия по различни въпроси, свързани със задържането. В резолюцията си за Стокхолмската програма Парламентът призовава за разработване на пространство на наказателно правосъдие на ЕС чрез, наред с другото, определяне на минимални стандарти по отношение на условията в затворите и местата за задържане и общ набор от права на затворниците в ЕС. На 14 юни 2011 г. Комисията публикува Зелена книга относно прилагането на законодателството на ЕС относно наказателното правораздаване в областта на задържането, с което постави началото на открити консултации между заинтересованите страни относно мерки на ЕС за подобряване на условията на задържане, и за гарантиране също така на взаимно доверие в областта на съдебното сътрудничество. В Зелената книга се подчертават връзките между условията на задържане и инструментите за взаимно признаване като Европейската заповед, както и досъдебното задържане. Съобщението на Комисията съдържа приложение, илюстриращо доста различното и често тревожно положение в държавите-членки, по-специално по отношение на броя на задържаните в предварителния арест, степента на запълненост и пренаселеност на затворите, процента на затворниците като част от общото население и процента на задържаните чуждестранни граждани.

Какво възнамерява да направи Съвета на равнище ЕС, за да гарантира подобряването на условията на задържане в държавите-членки?

Какво ще направи Съветът за насърчаване на прилагането на минимални стандарти по отношение на условията в затворите и местата за задържане и общ набор от права на затворниците в ЕС, включително подходящи правила за обезщетение на лица, които са били задържани или осъдени неправомерно.

Какво ще направи Съветът за осигуряване на помощ както в изграждането, в контекста на регионалните планове за сигурност, на нови места за задържане в държавите-членки, засегнати от пренаселеност на затворите, така и за програмите за повторно социално установяване?

Какво ще направи Съветът за подобряване на местата за задържане в държавите-членки чрез техническото им оборудване и разширяване, за да станат те функционално подходящи, с оглед подобряване на условията на живот на задържаните и същевременно осигуряване на високо равнище на сигурност?

Внесен: 26.10.2011

Предаден: 27.10.2011

Краен срок за отговор: 17.11.2011