Parlamendi esitatud küsimus - O-000283/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000283/2011

Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus

Suuliselt vastatav küsimus O-000283/2011
nõukogule
Kodukorra artikkel 115
Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu
fraktsiooni PPE nimel

Menetlus : 2011/2897(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000283/2011
Esitatud tekstid :
O-000283/2011 (B7-0662/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Kuigi kinnipidamistingimused ja vanglate haldamine on liikmesriikide pädevuses, tunneb Euroopa Parlament selle küsimuse vastu huvi, sest kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõte vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal on keskse tähtsusega. Parlament on juba mitu aastat nõudnud, et nõukogu võtaks teatavates kinnipidamisega seotud küsimuses meetmeid. Oma resolutsioonis Stockholmi programmi kohta nõuab parlament ELi kriminaalõiguse ala loomist, milleks muu hulgas tuleks määrata kindlaks vangistuse ja kinnipidamise tingimuste miinimumnõuded ja vangide õiguste ühtne loetelu. 14. juunil 2011 avaldas komisjon rohelise raamatu ELi kriminaalõiguse kohaldamisest kinnipidamise valdkonnas ja algatas kinnipidamistingimuste parandamiseks kavandatavate ELi meetmete üle sidusrühmi kaasava avaliku arutelu, mis ühtlasi aitab kaasa vastastikuse usalduse loomisele õigusalasesse koostöösse. Rohelises raamatus rõhutatakse kinnipidamistingimuste ja vastastikuse tunnustamise vahendite, nt Euroopa vahistamismäärus, ning ka eelvangistuse omavahelist seost. Komisjoni teatisel on lisa, millest nähtub, et olukord on liikmesriigiti väga erinev ja sageli murettekitav, seda eriti eelvangistatute arvu, vanglate koormatuse taseme ja ülekoormatuse, vangide määra ja mittekodanikest kinnipeetavate määra osas.

Mida kavatseb nõukogu ELi tasandil teha, et liikmesriigid tagaksid kinnipidamistingimuste parandamise?

Mida kavatseb nõukogu teha, et edendada vangistuse ja kinnipidamistingimuste miinimumnõudeid ja vangide õiguste ühtset loetelu ELis, sealhulgas kohaseid hüvituseeskirju alusetult kinnipeetud või süüdimõistetud isikutele?

Mida kavatseb nõukogu teha, et toetada nii uute kinnipidamisasutuste ehitamist (vastavalt piirkondlikele julgeolekuplaanidele) vanglate ülerahvastatuse all kannatavates liikmesriikides kui ka sotsiaalsete ümberasustamiskavade rakendamist?

Mida kavatseb nõukogu teha, et kinnipidamisasutuste olukord liikmesriikides paraneks, et neid tehniliselt varustada ja laiendada, muuta nad funktsionaalseks, et parandada kinnipeetavate elamistingimusi, kuid tagada samal ajal kõrge turvalisuse tase?

Esitatud: 26.10.2011

Edastatud: 27.10.2011

Vastuse tähtaeg: 17.11.2011