Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000284/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000284/2011

  Συνθήκες κράτησης στην ΕΕ

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000284/2011
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu
  εξ ονόματος της Ομάδας PPE

  Διαδικασία : 2011/2897(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000284/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000284/2011 (B7-0663/2011)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Παρότι οι συνθήκες κράτησης και η διαχείριση των σωφρονιστικών ιδρυμάτων αποτελούν αρμοδιότητα των κρατών μελών, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενδιαφέρεται για το θέμα, εξαιτίας της μεγάλης σημασίας που έχει η αρχή της αμοιβαίας αναγνώρισης των δικαστικών αποφάσεων για τον χώρο ελευθερίας, ασφάλειας και δικαιοσύνης. Για πολλά χρόνια το Κοινοβούλιο προέτρεπε την Επιτροπή να αναλάβει δράση επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν την κράτηση. Στο ψήφισμά του για το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης, το Κοινοβούλιο ζητεί την ανάπτυξη ενός ευρωπαϊκού χώρου ποινικής δικαιοσύνης με την καθιέρωση, μεταξύ άλλων, ελάχιστων προτύπων για τις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης και ενός κοινού συνόλου δικαιωμάτων των κρατουμένων στην ΕΕ. Στις 14 Ιουνίου 2011 η Επιτροπή εξέδωσε Πράσινη Βίβλο για την εφαρμογή της ενωσιακής ποινικής νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης, δρομολογώντας μια ανοιχτή διαδικασία διαβούλευσης με ενδιαφερόμενους φορείς σε επίπεδο ΕΕ όσον αφορά την βελτίωση των συνθηκών κράτησης, και τούτο προκειμένου να διασφαλιστεί αμοιβαία εμπιστοσύνη στην δικαστική συνεργασία. Η Πράσινη Βίβλος αναδεικνύει επίσης τις σχέσεις μεταξύ των συνθηκών κράτησης και διαφόρων μέσων αμοιβαίας αναγνώρισης, όπως είναι το Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης και η προφυλάκιση. Η ανακοίνωση της Επιτροπής περιέχει παράρτημα στο οποίο καταφαίνεται ότι η κατάσταση ποικίλλει ιδιαιτέρως από το ένα κράτος μέλος στο άλλο και ότι συχνά είναι ανησυχητική, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των προφυλακισμένων, τα επίπεδα πληρότητας και την υπερπλήρωση των φυλακών, το ποσοστό πληθυσμού των φυλακών και το ποσοστό των αλλοδαπών κρατούμενων.

  Τι θα πράξει η Επιτροπή σε επίπεδο ΕΕ για να εξασφαλίσει την βελτίωση των συνθηκών κράτησης στα κράτη μέλη;

  Με ποιό τρόπο θα προωθήσει η Επιτροπή ελάχιστα πρότυπα για τις φυλακές και τις συνθήκες κράτησης και ένα κοινό σύνολο δικαιωμάτων των κρατουμένων στην ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων διατάξεων για την ικανοποιητική αποζημίωση όσων κρατούνται ή καταδικάστηκαν άδικα?

  Με ποιόν τρόπο θα παράσχει η Επιτροπή βοήθεια τόσο για την κατασκευή - σύμφωνα με τα περιφερειακά προγράμματα ασφαλείας- νέων σωφρονιστικών ιδρυμάτων στα κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερπλήρωσης των φυλακών, όσο και για την εφαρμογή προγραμμάτων κοινωνικής αποκατάστασης;

  Τι θα πράξει η Επιτροπή για την βελτίωση των φυλακών στα κράτη μέλη, τον εφοδιασμό τους με τεχνικά μέσα και την επέκτασή τους, ώστε να γίνουν πιο λειτουργικές, με στόχο την βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φυλακισμένων, εξασφαλίζοντας συγχρόνως υψηλό επίπεδο ασφαλείας;

  Θα εξετάσει η Επιτροπή τις επιπτώσεις των νόμων επί των συνθηκών κράτησης και σκοπεύει να προβεί σε συστάσεις επί του θέματος;

  Με ποιό τρόπο θα δώσει συνέχεια η Επιτροπή στην Ανακοίνωση;

  Κατάθεση: 26.10.2011

  Διαβίβαση: 28.10.2011

  Λήξη προθεσμίας: 4.11.2011