Menetlus : 2011/2897(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : O-000284/2011

Esitatud tekstid :

O-000284/2011 (B7-0663/2011)

Arutelud :

PV 14/12/2011 - 17
CRE 14/12/2011 - 17

Hääletused :

Vastuvõetud tekstid :


Parlamendi esitatud küsimused
PDF 39kWORD 25k
26. oktoober 2011
O-000284/2011

Suuliselt vastatav küsimus O-000284/2011

komisjonile

Kodukorra artikkel 115

Salvatore Iacolino, Simon Busuttil, Carlos Coelho, Elena Oana Antonescu

fraktsiooni PPE nimel


  Teema: Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus

 Vastus täiskogul 

Kuigi kinnipidamistingimused ja vanglate haldamine on liikmesriikide pädevuses, tunneb Euroopa Parlament selle küsimuse vastu huvi, sest kohtuotsuste vastastikuse tunnustamise põhimõte vabadusel, turvalisusel ja õigusel rajaneval alal on keskse tähtsusega. Parlament on juba mitu aastat nõudnud, et komisjon võtaks teatavates kinnipidamisega seotud küsimuses meetmeid. Oma resolutsioonis Stockholmi programmi kohta nõuab parlament ELi kriminaalõiguse ala loomist, milleks muu hulgas tuleks määrata kindlaks vangistuse ja kinnipidamise tingimuste miinimumnõuded ja vangide õiguste ühtne loetelu. 14. juunil 2011 avaldas komisjon rohelise raamatu ELi kriminaalõiguse kohaldamisest kinnipidamise valdkonnas ja algatas kinnipidamistingimuste parandamiseks kavandatavate ELi meetmete üle sidusrühmi kaasava avaliku arutelu, mis ühtlasi aitab kaasa vastastikuse usalduse loomisele õigusalasesse koostöösse. Rohelises raamatus rõhutatakse kinnipidamistingimuste ja vastastikuse tunnustamise vahendite, nt Euroopa vahistamismäärus, ning ka eelvangistuse omavahelist seost. Komisjoni teatisel on lisa, millest nähtub, et olukord on liikmesriigiti väga erinev ja sageli murettekitav, seda eriti eelvangistatute arvu, vanglate koormatuse taseme ja ülekoormatuse, vangide määra ja mittekodanikest kinnipeetavate määra osas.

Mida kavatseb komisjon ELi tasandil teha, et liikmesriigid tagaksid kinnipidamistingimuste parandamise?

Mida kavatseb komisjon teha, et edendada vangistuse ja kinnipidamistingimuste miinimumnõudeid ja vangide õiguste ühtset loetelu ELis, sealhulgas kohaseid hüvituseeskirju alusetult kinnipeetud või süüdimõistetud isikutele?

Mida kavatseb komisjon teha, et toetada nii uute kinnipidamisasutuste ehitamist (vastavalt piirkondlikele julgeolekuplaanidele) vanglate ülerahvastatuse all kannatavates liikmesriikides kui ka sotsiaalsete ümberasustamiskavade rakendamist?

Mida kavatseb komisjon teha, et kinnipidamisasutuste olukord liikmesriikides paraneks, et neid tehniliselt varustada ja laiendada, muuta nad funktsionaalseks, et parandada kinnipeetavate elamistingimusi, kuid tagada samal ajal kõrge turvalisuse tase?

Kas komisjon kavatseb uurida seaduste mõju kinnipidamistingimustele ja esitada antud valdkonna kohta soovitusi?

Milliseid teatise järelmeetmeid kavatseb komisjon võtta?

Esitatud: 26.10.2011

Edastatud: 28.10.2011

Vastuse tähtaeg: 4.11.2011

Keel, milles küsimus esitati: EN
Õigusteave - Privaatsuspoliitika