Parlementaire vraag - O-000286/2011Parlementaire vraag
O-000286/2011

Detentieomstandigheden in de EU

Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000286/2011
aan de Raad
Artikel 115 van het Reglement
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda
namens de Verts/ALE-Fractie

Procedure : 2011/2897(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
O-000286/2011
Ingediende teksten :
O-000286/2011 (B7-0664/2011)
Stemmingen :
Aangenomen teksten :

De Commissie heeft een Groenboek gepubliceerd over de toepassing van de Europese strafrechtwetgeving op het gebied van detentie en over dit Groenboek vindt op dit moment raadpleging met de betrokken partijen plaats. In het Groenboek wordt gewezen op het verband tussen detentieomstandigheden en verschillende EU-instrumenten, zoals het Europees arrestatiebevel en het Europees surveillancebevel, en wordt verder gesteld dat het goed zou zijn indien de EU initiatieven zou ontplooien ten aanzien van de onderwerpen voorlopige hechtenis, de situatie van kinderen in detentie en detentieomstandigheden.

De mededeling bevat een bijlage waaruit blijkt dat de situatie van lidstaat tot lidstaat sterk verschilt en verontrustend is, met name wat betreft het aantal personen in voorlopige hechtenis, de bezettingsgraad van en overbevolking in gevangenissen, de aantallen gevangenen en het aantal onderdanen van derde landen dat zich in detentie bevindt. Het Europees mensenrechtenhof heeft EU-lidstaten herhaaldelijk veroordeeld in verband met detentieomstandigheden, de duur van voorlopige hechtenis en de rechtsbedeling, waaronder op basis van de rapporten van de commissie Folterpreventie van de Raad van Europa.

Wat gaat de Raad op het niveau van de EU doen om ervoor te zorgen dat de grondrechten van personen in detentie worden gerespecteerd en dat detentieomstandigheden in de lidstaten worden verbeterd?

Erkent de Raad het spanningsveld tussen substandaarddetentie-omstandigheden en de tenuitvoerlegging van een Europees arrestatiebevel, zoals blijkt uit de vragen die zijn gesteld in zaak C-396/11, Radu?

Kan de Raad concrete statistische gegevens overleggen betreffende de gemiddelde lengte van de voorlopige hechtenis van personen die op basis van een Europees arrestatiebevel zijn aangehouden?

Kan de Raad instemmen met procedurele vereisten voor verdachten in voorlopige hechtenis, waaronder met betrekking tot mogelijkheden voor herziening en een maximumduur van de voorlopige hechtenis?

Is de Raad bereid een voorstel te doen voor EU-wetgeving met daarin de door de Raad van Europa ontwikkelde Europese gevangenisregels, in het bijzonder wat betreft accommodatie, toegang tot gezondheidszorg en juridisch advies?

Ingediend: 27.10.2011

Doorgezonden: 28.10.2011

Uiterste datum beantwoording: 18.11.2011