Κοινοβουλευτική ερώτηση - O-000287/2011Κοινοβουλευτική ερώτηση
O-000287/2011

  Οι συνθήκες κράτησης στην ΕΕ

  Ερώτηση με αίτημα προφορικής απάντησης O-000287/2011
  προς την Επιτροπή
  Άρθρο 115 του Κανονισμού
  Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda
  εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

  Διαδικασία : 2011/2897(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  O-000287/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  O-000287/2011 (B7-0665/2011)
  Ψηφοφορία :
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  Η Επιτροπή εξέδωσε πράσινη βίβλο για την εφαρμογή της ενωσιακής ποινικής νομοθεσίας στον τομέα της κράτησης, σχετικά με την οποία προβαίνει επί του παρόντος σε διαβούλευση των ενδιαφερομένων. Η πράσινη βίβλος επισημαίνει τη σχέση μεταξύ των συνθηκών κράτησης και διαφόρων μέσων της ΕΕ, όπως το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης και το Ευρωπαϊκό Ένταλμα Επιτήρησης, και καταδεικνύει ότι η προσωρινή κράτηση, η κατάσταση των παιδιών και οι συνθήκες κράτησης αποτελούν θέματα επί των οποίων μπορεί η ΕΕ να αναλάβει πρωτοβουλίες.

  Η ανακοίνωση περιλαμβάνει παράρτημα που καταδεικνύει ότι η κατάσταση στα κράτη μέλη είναι πολύ άνιση και συχνά ανησυχητική, ιδίως όσον αφορά τον αριθμό των προσωρινά κρατούμενων, τα επίπεδα πλήρωσης των φυλακών και τον υπερπληθυσμό τους, το μέγεθος του πληθυσμού των φυλακών και το ποσοστό κράτησης αλλοδαπών. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων έχει επίσης επανειλημμένως καταδικάσει κράτη μέλη της ΕΕ για τις συνθήκες κράτησης, τη διάρκεια της προσωρινής κράτησης και την απονομή δικαιοσύνης, ακόμη και βάσει των εκθέσεων της Επιτροπής του Συμβουλίου της Ευρώπης για την Πρόληψη Βασανιστηρίων.

  Ποια μέτρα θα πάρει η Επιτροπή σε ενωσιακό επίπεδο για να διασφαλίσει το σεβασμό των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κρατουμένων και τη βελτίωση των συνθηκών κράτησης στα κράτη μέλη;

  Αναγνωρίζει η Επιτροπή την ένταση μεταξύ των ανεπαρκών συνθηκών κράτησης και της εκτέλεσης του ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης ως τονίζουν τα θέματα που τέθηκαν στην Υπόθεση C‑396/11, Radu;

  Μπορεί η Επιτροπή να μας δώσει σαφείς στατιστικές σχετικά με το μέσο χρονικό διάστημα προσωρινής κράτησης των ατόμων που παραδίδονται δυνάμει ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης;

  Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να προτείνει διαδικαστικές απαιτήσεις για τη διατήρηση ατόμων σε προσωρινή κράτηση, συμπεριλαμβανομένων δυνατοτήτων αναθεώρησης και μέγιστων περιόδων προτού αφεθεί ελεύθερο;

  Είναι διατεθειμένη η Επιτροπή να προτείνει ενωσιακή νομοθεσία που θα περιέχει τους ευρωπαϊκούς σωφρονιστικούς κανόνες που διατύπωσε το Συμβούλιο της Ευρώπης, ιδίως όσον αφορά τη στέγαση, την πρόσβαση σε υγειονομική περίθαλψη και την παροχή νομικών συμβουλών;

  Κατάθεση: 27.10.2011

  Διαβίβαση: 31.10.2011

  Λήξη προθεσμίας: 7.11.2011