Parlamendi esitatud küsimus - O-000287/2011Parlamendi esitatud küsimus
O-000287/2011

Kinnipidamistingimused Euroopa Liidus

Suuliselt vastatav küsimus O-000287/2011
komisjonile
Kodukorra artikkel 115
Judith Sargentini, Jan Philipp Albrecht, Rui Tavares, Tatjana Ždanoka, Raül Romeva i Rueda
fraktsiooni Verts/ALE nimel

Menetlus : 2011/2897(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
O-000287/2011
Esitatud tekstid :
O-000287/2011 (B7-0665/2011)
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

Komisjon on avaldanud rohelise raamatu ELi kriminaalõiguse kohaldamisest kinnipidamise valdkonnas ning konsulteerib praegu sel teemal sidusrühmadega. Rohelises raamatus rõhutatakse kinnipidamistingimuste seoseid mitmesuguste ELi vahenditega, näiteks Euroopa vahistamismääruse ja Euroopa järelevalvekorraldusega, ning näidatakse, et eelvangistus, laste olukord ja kinnipidamistingimused on küsimused, mille puhul EL võiks algatustega esineda.

Teatisel on lisa, millest nähtub, et olukord on liikmesriigiti väga erinev ja sageli murettekitav, seda eriti kohtueelselt kinnipeetavate arvu, vanglate koormatuse taseme ja ülekoormatuse, vangide määra ja mittekodanikest kinnipeetavate määra osas. Euroopa Inimõiguste Kohus on samuti ELi liikmesriike korduvalt hukka mõistnud kinnipidamistingimuste, eelvangistuse kestuse ja õigusemõistmise korralduse pärast, tuginedes muu hulgas Euroopa Nõukogu piinamise tõkestamise komitee aruannetele.

Mida on komisjonil kavas ELi tasandil teha, et liikmesriikides oleks tagatud kinnipeetavate põhiõiguste kaitse ja kinnipidamistingimuste parandamine?

Kas komisjon möönab nõuetele mittevastavate kinnipidamistingimuste seost Euroopa vahistamismääruse täitmisega, mis eriti selgelt ilmneb kohtuasja C-396/11, Radu käigus tõstatatud küsimustest?

Kas komisjon saab esitada konkreetsed statistilised andmed selle kohta, kui pika aja Euroopa vahistamismääruse alusel üle antud isikud keskmiselt eelvangistuses veedavad?

Kas komisjon on valmis tegema ettepaneku kahtlusaluste eelvangistuses hoidmise menetluslike nõuete kohta, kaasa arvatud läbivaatamise võimalus ja maksimaalne kinnipidamise aeg enne vabastamist?

Kas komisjon on valmis esitama ELi õigusakti ettepanekuid, mis hõlmaksid Euroopa Nõukogu koostatud Euroopa vanglareeglistikku, eelkõige majutuse, tervishoiu kättesaadavuse ja õigusnõustamise valdkonnas?

Esitatud: 27.10.2011

Edastatud: 31.10.2011

Vastuse tähtaeg: 7.11.2011