Parlamentin kysymys - O-000288/2011Parlamentin kysymys
O-000288/2011

Romanien syrjinnän lopettaminen

Suullisesti vastattava kysymys O-000288/2011
neuvostolle
työjärjestyksen 115 artikla
Lívia Járóka, Simon Busuttil
PPE-ryhmän puolesta

Menettely : 2011/2901(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
O-000288/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
O-000288/2011 (B7-0654/2011)
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

Vaikka komissio on käynnistyttänyt neuvoston suostumuksella romanien osallistamista koskevat kansalliset strategiat ja komissio on laatinut jäsenvaltioille ohjeet näiden strategioiden laatimisesta, EU:ssa ilmenee edelleen romanien syrjintää.

Syrjinnät torjumiseksi on vielä paljon tehtävää, sillä romanien vastaiset asenteet ovat levinneet laajalle ja nykyisiä säännöksiä ei ole pantu riittävän hyvin täytäntöön. Romaniyhteisöt päätyvät usein gettoalueille ja romanien työllistymisaste on hyvin vähäinen eivätkä he saa terveydenhoitopalveluja yhdenvertaisesti. Romanilasten opetus on laadultaan huonoa, sillä heidät karsinoidaan opetuksessa pelkästään romaneista muodostettuihin luokkiin, vaikka koulutus on yksi tärkeimmistä köyhyyttä ehkäisevistä tekijöistä.

Kaikkien eurooppalaisten maiden – niin Euroopan unionin nykyisten kuin tulevienkin jäsenvaltioiden – on pyrittävä yhdessä lopettamaan mantereen suurimman etnisen vähemmistön pitkään jatkunut sosiaalinen syrjäytyminen ja allekirjoitettava romanien osallistamista koskeva EU:n strategia.

Voiko neuvosto sitoutua syrjivän kohtelun torjumista koskevien toimien toteuttamiseen ja varmistaa samalla EU:n strategian täytäntöönpanon?

Miten neuvosto voi varmistaa, että kehitetään monitahoiset työllistämis- ja hyvinvointipalvelut, huolehditaan elinikäisestä oppimisesta työllistymismahdollisuuksien parantamiseksi ja taataan yhdenvertainen kohtelu ja yhdenvertaiset mahdollisuudet työllistämispolitiikassa ja ohjelmissa pyrkien sosiaaliseen osallistamiseen? Miten neuvosto voi taata, että romanien osallistumista EU-varojen suunnitteluun, käyttöön ja seurantaan parannetaan paikallistasolla?

Jätetty: 27.10.2011

Välitetty: 28.10.2011

Määräaika: 18.11.2011