Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000289/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000289/2011

  Afskaffelse af diskrimination af romaer

  Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000289/2011
  til Kommissionen
  jf. forretningsordenens artikel 115
  Lívia Járóka, Simon Busuttil
  for PPE-Gruppen

  Procedure : 2011/2901(RSP)
  Forløb i plenarforsamlingen
  Dokumentforløb :  
  O-000289/2011
  Indgivne tekster :
  O-000289/2011 (B7-0655/2011)
  Afstemninger :
  Vedtagne tekster :

  Til trods for EU-rammen for de nationale strategier for romaernes integration, som er blevet lanceret af Kommissionen og hilst velkommen af Rådet, og Kommissionens udstedelse af retningslinjer til medlemsstaterne om udarbejdelse af de nationale strategier for romaernes integration, foregår der stadig diskrimination af romaer i EU.

  Der er stadig meget at gøre med hensyn til ikkediskrimination i betragtning af den udbredte fjendtlighed mod sigøjnere og den utilstrækkelige gennemførelse af eksisterende love. Romasamfundene er ofte afsondret i ghettoområder og ramt af ekstremt lave beskæftigelsesrater og ulige adgang til sundhedspleje; specielt romabørn tilbydes uddannelse af dårlig kvalitet i form af uddannelse adskilt fra andre og rene sigøjnerklasser, skønt uddannelse er et af de vigtigste redskaber til at undgå fattigdom.

  Alle europæiske lande – nuværende og kommende medlemmer af Den Europæiske Union – er nødt til at engagere sig i en samlet indsats for at få bugt med denne historiske sociale udstødelse af kontinentets største etniske minoritet og binde sig til EU’s strategi for integration af romaer.

  Kan Kommissionen bidrage til at forhindre diskriminerende behandling og samtidig sikre, at EU-strategien gennemføres og eksisterende retsinstrumenter evalueres?

  Kan Kommissionen indføre kriterier for evaluering af europæiske romahandlingsplaner og anskueliggøre, hvordan og hvornår ”krisekortet” bliver klart til planlægning, monitorering og evaluering?

  Hvordan kan Kommissionen sikre udviklingen af et komplekst beskæftigelses‑ og velfærdssystem, adgang til livslang læring med henblik på øgede chancer på arbejdsmarkedet samt ligebehandling og lige muligheder i beskæftigelsespolitikker og ‑programmer, der sigter mod social inklusion, og hvordan kan den garantere forbedring af romaernes deltagelse på lokalt plan i planlægningen og effektueringen af samt tilsynet med EU-midler?

  Indgivet: 27.10.2011

  Videresendt: 31.10.2011

  Besvarelsesfrist: 7.11.2011