Parlamento klausimas - O-000289/2011Parlamento klausimas
O-000289/2011

  Romų diskriminacijos panaikinimas

  Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000289/2011
  Komisijai
  Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
  Lívia Járóka, Simon Busuttil
  PPE frakcijos vardu

  Procedūra : 2011/2901(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  O-000289/2011
  Pateikti tekstai :
  O-000289/2011 (B7-0655/2011)
  Balsavimas :
  Priimti tekstai :

  Neatsižvelgiant į ES romų integracijos nacionalinių strategijų planą, kurį parengė Komisija ir palankiai įvertino Taryba, ir į tai, kad Europos Komisija paskelbė gaires, skirtas valstybėms narėms, kad šios parengtų Nacionalines romų integracijos strategijas (NRIS), romų diskriminacija ES vis dar vyksta.

  Dar reikia daug pasiekti nediskriminavimo srityje, atsižvelgiant į tai, kad vyrauja nusistatymas prieš čigonus ir nepakankamai įgyvendinami galiojantys reglamentai. Romų bendruomenės dažnai atskiriamos į vadinamųjų getų teritorijas ir kenčia dėl labai žemo užimtumo lygio, nevienodų galimybių gauti sveikatos priežiūrą; visų pirma, romų vaikai gauna prastą išsilavinimą, mokydamiesi atskirose, vien čigonų, klasėse, nors išsilavinimas yra viena svarbiausių priemonių siekiant išvengti skurdo.

  Visos Europos šalys, dabartinės ir būsimos Europos Sąjungos narės, privalo imtis darnių pastangų kovojant su šia istorine ir socialine visame žemyne didžiausios etninės mažumos atskirtimi ir prisijungti prie ES romų integracijos strategijos. 

  Ar Komisija gali padėti išvengti diskriminacijos užtikrindama ES strategijos įgyvendinimą ir galiojančių teisinių priemonių vertinimą?

  Ar gali Komisija pradėti taikyti Europos romų veiksmų planų vertinimo kriterijus ir paaiškinti kaip ir kada bus parengtas vadinamasis krizių žemėlapis ir bus galima pagal jį planuoti stebėseną ir vertinti?

  Kaip Komisija gali užtikrinti, kad bus parengta sudėtinga užimtumo ir gerovės sistema, užtikrinta galimybė gauti mokymą visą gyvenimą siekiant daugiau galimybių darbo rinkoje ir taikomas vienodas elgesys bei vienodos galimybės įgyvendinant užimtumo politiką ir programas, skirtas socialiniai integracijai, ir kaip ji gali užtikrinti, kad romų padėtis pagerės vietos lygiu planuojant, įgyvendinant ir stebint ES lėšas?

  Pateikta: 27.10.2011

  Perduota: 31.10.2011

  Atsakyti iki: 7.11.2011