Parlementaire vraag - O-000289/2011Parlementaire vraag
O-000289/2011

  Stopzetting van discriminatie van Roma

  Vraag met verzoek om mondeling antwoord O-000289/2011
  aan de Commissie
  Artikel 115 van het Reglement
  Lívia Járóka, Simon Busuttil
  namens de PPE-Fractie

  Procedure : 2011/2901(RSP)
  Stadium plenaire behandeling
  Documentencyclus :  
  O-000289/2011
  Ingediende teksten :
  O-000289/2011 (B7-0655/2011)
  Stemmingen :
  Aangenomen teksten :

  De Commissie heeft met de goedkeuring van de Raad een EU-kader voor nationale strategieën inzake de integratie van de Roma gelanceerd en aan de lidstaten richtsnoeren gericht voor het uitstippelen van de nationale strategieën inzake de integratie van de Roma. Toch worden de Roma in de EU nog steeds gediscrimineerd.

  Gezien de wijdverspreide zigeunerhaat en de onvoldoende uitvoering van de bestaande regelgeving, moet er nog veel werk worden verzet op het gebied van non-discriminatie. Romagemeenschappen worden vaak geïsoleerd in getto's en gaan gebukt onder hoge werkloosheid en ongelijke toegang tot gezondheidszorg; met name Romakinderen moeten het stellen met onderwijs van slechte kwaliteit in de vorm van apart onderwijs in klassen die alleen voor Roma bestemd zijn, terwijl onderwijs toch een van de belangrijkste instrumenten is om armoede te vermijden.

  Alle Europese landen -huidige en toekomstige leden van de Europese Unie - moeten hun krachten bundelen om de historische maatschappelijke uitsluiting van de grootste etnische minderheid van ons continent te bestrijden en zich aansluiten bij de EU-strategie voor de integratie van de Roma.

  Kan de Commissie helpen om discriminerende behandeling te voorkomen en tegelijk zorgen voor de uitvoering van de EU-strategie en de evaluatie van de bestaande rechtsinstrumenten?

  Kan de Commissie criteria opstellen voor de evaluatie van de Europese actieplannen ten behoeve van Roma? Kan zij aangeven hoe de 'kaart van crisisgebieden' met het oog op planning, monitoring en evaluatie zal worden opgesteld en wanneer deze klaar zal zijn?

  Hoe kan de Commissie zorgen voor de ontwikkeling van een complex systeem van werkgelegenheid en sociale voorzorg, toegang tot een leven lang leren voor betere kansen op de arbeidsmarkt en gelijke behandeling en gelijke kansen in werkgelegenheidsbeleid en -programma's die op sociale integratie zijn gericht? Hoe kan zij waarborgen dat Roma op plaatselijk niveau meer betrokken worden in de planning, uitvoering en monitoring van EU-financiering?

  Ingediend: 27.10.2011

  Doorgezonden: 31.10.2011

  Uiterste datum beantwoording: 7.11.2011