Парламентарен въпрос - O-000296/2011Парламентарен въпрос
O-000296/2011

Условията на задържане в ЕС

Въпрос с искане за устен отговор O-000296/2011
Съвета
Член 115 от Правилника за дейността
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino
от името на групата S&D

Процедура : 2011/2897(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
O-000296/2011
Внесени текстове :
O-000296/2011 (B7-0666/2011)
Гласувания :
Приети текстове :

Неотдавна Комисията публикува „Зелена книга относно прилагането на законодателството на ЕС по наказателноправни въпроси в областта на задържането“ в следствие на искане от страна на Съвета в рамките на Стокхолмската програма и многократни искания от страна на Европейския парламент.

С тази книга се поставя началото на открити консултации между заинтересованите страни относно действията на ЕС за подобряване на условията на задържане, така че да се гарантира взаимно доверие в областта на съдебното сътрудничество. Тя разглежда сериозни проблеми, като например въздействието, което оказват разликите в стандартите на условията на задържане върху прилагането на законодателните инструменти на ЕС като Европейската заповед за арест и Европейската заповед за надзор. Тя също така разглежда значението на действията на ЕС в такива области като предварително задържане, алтернативни мерки и условия на задържане на деца, така че да се подобри въздействието върху условията на задържане в Европа.

Приложението към Зелената книга изтъква редица съображения, свързани с доста различната ситуация в държавите-членки по отношение на броя на задържаните в предварителния арест, пренаселеността на затворите и процента на затворниците като част от общото население, включително процента на задържаните деца и чуждестранните граждани. Европейският съд по правата на човека многократно е произнасял присъди срещу държави-членки на ЕС във връзка с условията на задържане, продължителността на предварителния арест и процеса на правораздаване, включително въз основа на доклади на Комитета на Съвета на Европа за предотвратяване на изтезанията.

По какъв начин възнамерява Съветът да разреши въпроса за защитата на основните права, застъпени в Хартата на ЕС, за всички задържани лица във връзка с условията на задържане, липсата на инфраструктура, пренаселеността, злоупотребите и нарушаването на алтернативните мерки, както и продължителното предварително задържане, които често са били предмет на решения на Европейски съд по правата на човека?  По какъв начин възнамерява Съветът да разреши въпросите от сферата на компетентност на ЕС, които оказват непряко въздействие върху условията на задържане и основните права на задържаните лица, като например злоупотребите с предварително задържане и насърчаването на използването на алтернативни мерки? По какъв начин възнамерява Съветът да разреши въпроса за въздействието, което оказват разликите в условията на задържане върху изключително важни инструменти на ЕС за съдебно сътрудничество по наказателноправни въпроси, като например Европейската заповед за арест и Европейската заповед за надзор?

Какво ще предприеме Съветът, за да гарантира правилно проследяване на прилагането на Зелената книга на Европейската комисия?

Внесен: 9.11.2011

Предаден: 10.11.2011

Краен срок за отговор: 1.12.2011