Parlamentní otázka - O-000296/2011Parlamentní otázka
O-000296/2011

Vazební podmínky v EU

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000296/2011
Radě
článek 115 jednacího řádu
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino
za skupinu S&D

Postup : 2011/2897(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu :  
O-000296/2011
Předložené texty :
O-000296/2011 (B7-0666/2011)
Hlasování :
Přijaté texty :

Na základě žádosti Rady v rámci Stockholmského programu a četných žádostí Evropského parlamentu vydala nedávno Komise zelenou knihu o uplatňování právních předpisů EU souvisejících s trestním soudnictvím v oblasti zadržení.

Tato kniha zahajuje otevřené konzultace se zúčastněnými stranami o krocích, které EU hodlá přijmout pro zlepšení vazebních podmínek s cílem zajistit vzájemnou důvěru v soudní spolupráci. Zabývá se zásadními otázkami, jako je dopad rozdílných standardů v oblasti vazebních podmínek na uplatňování legislativních nástrojů EU, např. evropského zatýkacího rozkazu a evropského příkazu k výkonu dohledu. Dále se zaměřuje na možnou úlohu EU v oblastech, jako je vyšetřovací vazba, alternativní opatření a podmínky zadržování nezletilých s cílem posílit dopad příslušných nástrojů na vazební podmínky napříč Evropou.

Příloha zelené knihy zdůrazňuje několik problémů týkajících se velmi rozmanité situace v členských státech, pokud jde o počet osob držených ve vyšetřovací vazbě, obsazenost a přeplněnost věznic, počet zadržených nezletilých a počet zadržených občanů z jiných států. Evropský soud pro lidská práva opakovaně kritizoval členské státy EU, mimo jiné na základě zpráv vypracovaných Výborem Rady Evropy pro předcházení mučení, v souvislosti s vazebními podmínkami, délkou vyšetřovací vazby a výkonem spravedlnosti.

Jak hodlá Rada zaručit ochranu základních práv, která je zakotvena v unijní Listině, u všech zadržovaných osob s ohledem na vazební podmínky, nedostatečnou kapacitu zařízení, přeplněnost věznic, nevhodné uplatňování a zneužívání alternativních opatření a dlouhé vyšetřovací vazby, tedy otázky, které jsou často tématem rozsudků Evropského soudu pro lidská práva? Jak hodlá Rada vyřešit problém pravomocí EU, které mají přímý či nepřímý dopad na vazební podmínky a základní práva zadržených osob, např. zneužívání vyšetřovací vazby či podpora využívání alternativních opatření? Jak hodlá Rada vyřešit problém dopadu, který mají vazební podmínky na uplatňování klíčových nástrojů EU v oblasti soudní spolupráce v trestních věcech, jako je např. evropský zatýkací rozkaz a evropský příkaz k výkonu dohledu?

Jaké kroky hodlá Rada učinit v návaznosti na zelenou knihu Komise?

Předložení: 9.11.2011

Postoupení: 10.11.2011

Platné do: 1.12.2011