Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer - O-000296/2011Forespørgsel/spørgsmål fra parlamentsmedlemmer
O-000296/2011

Vilkår under frihedsberøvelse i EU

Forespørgsel til mundtlig besvarelse O-000296/2011
til Rådet
jf. forretningsordenens artikel 115
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino
for S&D-Gruppen

Procedure : 2011/2897(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
O-000296/2011
Indgivne tekster :
O-000296/2011 (B7-0666/2011)
Afstemninger :
Vedtagne tekster :

Efter en anmodning fra Rådet inden for rammerne af Stockholmprogrammet og en lang række anmodninger fra Europa-Parlamentet har Kommissionen for nylig udsendt en grønbog om anvendelse af EU-lovgivningen om frihedsberøvelse på det strafferetlige område.

Grønbogen lancerer en åben høringsprocedure for interessenter om EU-aktioner til forbedring af forholdene i fængslerne med henblik på at sikre gensidig tillid i det retslige samarbejde. Grønbogen behandler kritiske forhold, såsom virkningen af forskellige standarder for vilkårene for frihedsberøvelse i forbindelse med anvendelsen af EU-instrumenter, såsom den europæiske arrestordre og den europæiske kontrolordre. Den behandler også muligheden for en EU-indsats på områder som varetægtsfængsling, alternative foranstaltninger samt vilkårene for frihedsberøvelse af børn, og tilsigter at forbedre virkningerne af fængselsforholdene i hele Europa.

I bilaget til grønbogen fremhæves en række bekymringer i forbindelse med de meget forskellige forhold i medlemsstaterne for så vidt angår antallet af varetægtsfængslede, overbelægning og antallet af indsatte i fængslerne, herunder antallet af børn og indsatte, der ikke er statsborgere i landet. Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol har gentagne gange fordømt EU-medlemsstater med hensyn til forholdene i fængsler, længden af varetægtsfængsling og retsplejen, herunder på grundlag af rapporter fra Europarådets Komité til Forebyggelse af Tortur.

Hvorledes agter Rådet at tackle spørgsmålet om beskyttelse af de grundlæggende rettigheder i EU-charteret for alle fængslede personer vedrørende fængselsforhold, mangel på faciliteter, overbelægning, fejlagtig anvendelse og misbrug af alternative foranstaltninger og lange varetægtsfængslinger, som ofte er blevet prøvet ved Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol?  Hvordan har Rådet til hensigt at behandle spørgsmålet om EU's kompetence, når den har en direkte eller indirekte indvirkning på forholdene i fængslerne og de grundlæggende rettigheder for indsatte, såsom misbrug af varetægtsfængsling og fremme af brugen af alternative foranstaltninger? Hvordan vil Rådet tackle spørgsmålet om den indvirkning, som fængselsforholdene har på anvendelsen af kritiske EU-instrumenter vedrørende politisamarbejde og retligt samarbejde i straffesager, som f.eks. den europæiske arrestordre og den europæiske kontrolordre?

Hvad agter Rådet at gøre for at sikre en passende opfølgning på Kommissionens grønbog?

Indgivet: 9.11.2011

Videresendt: 10.11.2011

Besvarelsesfrist: 1.12.2011