Parlamento klausimas - O-000296/2011Parlamento klausimas
O-000296/2011

Laisvės atėmimo sąlygos ES

Klausimas, į kurį atsakoma žodžiu, Nr. O-000296/2011
Tarybai
Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnis
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino
S&D frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2897(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
O-000296/2011
Pateikti tekstai :
O-000296/2011 (B7-0666/2011)
Balsavimas :
Priimti tekstai :

Komisija, atsižvelgdama į Tarybos prašymą, pateiktą remiantis Stokholmo programa, ir į daugybę Europos Parlamento raginimų, neseniai paskelbė Žaliąją knygą dėl ES baudžiamojo teisingumo teisės aktų taikymo laisvės atėmimo srityje.

Remiantis Žaliąja knyga, inicijuojamos atviros suinteresuotųjų šalių konsultacijos dėl ES veiksmų siekiant pagerinti laisvės atėmimo sąlygas ir užtikrinti tarpusavio pasitikėjimą teisminio bendradarbiavimo srityje. Joje atkreipiamas dėmesys į tokius kritiškai svarbius klausimus, kaip skirtingų laivės atėmimo sąlygų standartų poveikis ES teisėkūros priemonių, pvz., Europos arešto orderio ir Europos teisminės priežiūros orderio, taikymui. Knygoje taip pat sprendžiamas klausimas dėl galimo ES veiksmų vaidmens tokiose srityse, kaip ikiteisminis sulaikymas, alternatyvios priemonės ir vaikų sulaikymo sąlygos, siekiant daryti didesnį poveikį sulaikymo sąlygoms visoje Europoje.

Žaliosios knygos priede pateikta nemažai susirūpinimą keliančių klausimų dėl valstybėse narėse labai nevienodos padėties, susijusios su asmenų, kalinamų iki teismo, perpildytų sulaikymo vietų ir kalėjimuose gyvenančių asmenų skaičiumi, įskaitant sulaikytų vaikų ir kitų šalių piliečių skaičių. Europos Žmogaus Teisių Teismas – taip pat ir remdamasis Europos Tarybos komiteto prieš kankinimą ataskaitomis – yra ne kartą pasmerkęs ES valstybes nares už netinkamas laisvės atėmimo sąlygas, ikiteisminio sulaikymo trukmės ir teisingumo administravimo pažeidimus.

Kaip Taryba ketina spręsti klausimą dėl ES chartijoje išvardytų, visiems sulaikytiems asmenims taikomų, pagrindinių teisių, susijusių su sulaikymo sąlygomis, nepakankama infrastruktūra, perpildymu, netinkamu alternatyvių priemonių taikymu arba piktnaudžiavimu jomis ir ilgu ikiteisminiu sulaikymu, apsaugos? Kaip Taryba ketina spręsti klausimus dėl ES kompetencijos, darančios tiesioginį ar netiesioginį poveikį sulaikymo sąlygoms ir pagrindinėms sulaikytų asmenų teisėms, pvz., dėl piktnaudžiavimo kardomuoju kalinimu ir skatinimo taikyti alternatyvias priemones? Kaip Taryba ketina spręsti klausimą dėl sulaikymo sąlygų poveikio kritiškai svarbių ES priemonių, pvz., Europos arešto orderio ir Europos teisminės priežiūros orderio, taikymui teisminio bendradarbiavimo baudžiamosiose bylose tikslu?

Kokių veiksmų ketina imtis Taryba, siekdama užtikrinti tinkamą Europos Komisijos žaliosios knygos įgyvendinimą?

Pateikta: 9.11.2011

Perduota: 10.11.2011

Atsakyti iki: 1.12.2011