Parlamenta jautājums - O-000296/2011Parlamenta jautājums
O-000296/2011

Apcietinājuma apstākļi ES

Jautājums, uz kuru jāatbild mutiski O-000296/2011
Padomei
Reglamenta 115. pants
Birgit Sippel, Claude Moraes, Carmen Romero López, Sylvie Guillaume, Tanja Fajon, Roberto Gualtieri, Rita Borsellino
S&D grupas vārdā

Procedūra : 2011/2897(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
O-000296/2011
Iesniegtie teksti :
O-000296/2011 (B7-0666/2011)
Balsojumi :
Pieņemtie teksti :

Pamatojoties uz Padomes lūgumu saskaņā ar Stokholmas programmu un Eiropas Parlamenta vairākkārt izteiktajām prasībām, Komisija ir izdevusi zaļo grāmatu par ES tiesību aktu piemērošanu krimināltiesību jomā attiecībā uz apcietinājumu.

Lai nodrošinātu savstarpēju uzticēšanos tieslietu iestāžu sadarbības jomā, saskaņā ar šo dokumentu ir sākta atklāta apspriešanās ar ieinteresētajām personām jautājumā par ES pasākumiem, kas paredzēti apcietinājuma apstākļu uzlabošanai. Šajā dokumentā ir apskatīti izšķiroši jautājumi, piemēram, kā atšķirīgie apcietinājuma apstākļi ietekmē ES likumdošanas instrumentu — Eiropas apcietināšanas ordera un Eiropas uzraudzības rīkojuma — piemērošanu. Tajā ir apskatīta arī ES pasākumu iespējamā nozīme tādā jomās kā, piemēram, pirmstiesas apcietinājums, alternatīvi pasākumi un apcietinājuma apstākļi bērniem, lai palielinātu šo pasākumu ietekmi uz apcietinājuma apstākļiem visā Eiropā.

Zaļās grāmatas pielikumā paustas īpašas bažas, kas saistītas ar  ļoti atšķirīgo stāvokli dalībvalstīs attiecībā uz ieslodzīto skaitu, kas atrodas pirmstiesas apcietinājumā, to, ka ieslodzījuma vietas ir pārpildītas un tajās esošo notiesāto personu skaitu, tostarp bērnu un ārvalstnieku īpatsvaru ieslodzījuma vietās. Eiropas Cilvēktiesību tiesa, ņemot vērā arī Eiropas Padomes Spīdzināšanas novēršanas komitejas ziņojumus, vairākkārt ES dalībvalstīm ir paudusi nosodījumu par apcietinājuma apstākļiem, pirmstiesas apcietinājuma un tiesas spriešanas ilgumu.

Kā Padome domā risināt jautājumu par to pamattiesību aizsardzību, kuras nodrošina ES harta attiecībā uz visām personām, kas atrodas ieslodzījumā, un kuras saistītas ar apcietinājuma apstākļiem, jautājumiem par ieslodzījuma vietu nepietiekamību, to, ka šīs vietas ir pārpildītas, alternatīvu drošības līdzekļu piemērošanas ļaunprātīgu izmantošanu un nepareizu piemērošanu un ilgstošu pirmstiesas apcietinājumu, tā kā par šiem jautājumiem bieži tiek spriests Eiropas Cilvēktiesību tiesas nolēmumos?  Kā Padome ir paredzējusi risināt ES kompetences jautājumus, kura tieši vai netieši ietekmē apcietinājuma apstākļus un apcietināto pamattiesības, piemēram, pirmstiesas apcietinājuma nepareizu piemērošanu un alternatīvu pasākumu izmantošanas veicināšanu? Kā Padome ir paredzējusi risināt jautājumu par apcietinājuma apstākļu ietekmi uz izšķirošu ES instrumentu, piemēram,  Eiropas apcietināšanas ordera un Eiropas uzraudzības rīkojuma, piemērošanu tieslietu iestāžu sadarbībai krimināllietās?

Kā Padome nodrošinās, lai tiktu veikti piemēroti pasākumi, ņemot vērā Komisijas zaļo grāmatu?

Iesniegšanas datums: 9.11.2011

Nosūtīts: 10.11.2011

Termiņš atbildei: 1.12.2011