Parlamentní otázky
PDF 51kWORD 38k
15. listopadu 2011
O-000301/2011

Otázka k ústnímu zodpovězení s rozpravou O-000301/2011

Komisi

článek 115 jednacího řádu

Nadja Hirsch, Sonia Alfano, Sophia in 't Veld, Louis Michel, Cecilia Wikström, Nathalie Griesbeck, Gianni Vattimo, Marielle De Sarnez, Ramon Tremosa i Balcells, Alexander Alvaro, Frédérique Ries, Antonyia Parvanova, Andrea Zanoni

za skupinu ALDE


  Předmět: Přístup ke zdravotní péči pro nelegální migranty

Mezinárodní pakt OSN o hospodářských, sociálních a kulturních právech, který podepsalo všech 27 členských států, stanoví, že právo na zdraví je jedním ze základních sociálních práv, která náleží všem osobám. Toto přesvědčení se odráží také ve SFEU a Listině základních práv.

Studie, kterou nedávno provedla Agentura EU pro základní práva (FRA) v deseti členských státech[1], však ukazuje, že postupy uplatňované v jednotlivých členských státech v oblasti přístupu nelegálních migrantů ke zdravotní péči se značně liší. V šesti státech, v nichž byla studie prováděna, nebyl pro nelegální migranty zajištěn žádný bezplatný přístup k veřejné zdravotní péči, vyjma naléhavé péče. V jednom státě je zdravotní péče zajištěna, ale nemocnice mají povinnost nahlásit nelegálního migranta příslušným orgánům v dané zemi. V důsledku toho nelegální migranti raději ohrožují své zdraví z obavy, že budou odhaleni.

Členské státy se obávají, že zdravotní péče, která by byla nelegálním migrantům poskytována bezplatně, by byla spojena s potencionálně vysokými výdaji. Avšak čím více se investuje do bezplatné základní zdravotní péče přístupné všem, tím menší výdaje vznikají v souvislosti s nákladnou naléhavou péčí a tím menší je také riziko pro veřejné zdraví. Právo na základní zdravotní péči je základním právem bez ohledu na postavení dané osoby. Tuto povinnost musí místo nevládních organizací a občanské společnosti vykonávat stát, jak se již děje v některých členských státech, v nichž není zajištěn neomezený přístup k základní zdravotní péči.

Mohla by Komise předložit komplexní studii zaměřenou na postupy, které v souvislosti s přístupem nelegálních migrantů ke zdravotní péči uplatňuje všech 27 členských států?

Mohla by Komise předložit zejména hrubý odhad ročních výdajů vynaložených v EU v případě, že by zdravotní péče byla nelegálním migrantům poskytována bezplatně?

Mohla by Komise potvrdit či vyvrátit domněnku, že mezi bezplatnou zdravotní péčí v některých členských státech a počtem nelegálních migrantů v daných zemích existuje jakákoli souvislost? Jinými slovy: lze nějakým způsobem doložit, že bezplatná zdravotní péče představuje motivační faktor pro nelegální migraci?

A mohla by Komise rovněž podrobně uvést, jaký dopad má studie agentury FRA na ustanovení o zdravotní péči, která jsou v současnosti předmětem jednání v rámci balíčku směrnic o azylovém řízení a podmínkách přijetí?

Předložení: 15.11.2011

Postoupení: 17.11.2011

Platné do: 24.11.2011

[1]  FRA, Migranti v rámci neřízené migrace: přístup ke zdravotní péči v 10 členských státech Evropské unie, Vídeň 2011.

Jazyk, v němž byla otázka vznesena: EN
Právní upozornění - Ochrana soukromí