Förfarande : 2011/2937(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : O-000308/2011

Ingivna texter :

O-000308/2011 (B7-0023/2012)

Debatter :

PV 14/02/2012 - 3
CRE 14/02/2012 - 3

Omröstningar :

Antagna texter :


Parlamentsfrågor
PDF 41kWORD 25k
24 november 2011
O-000308/2011

Fråga för muntligt besvarande O-000308/2011

till rådet

Artikel 115 i arbetsordningen

Carmen Fraga Estévez, Pat the Cope Gallagher

för Fiskeriutskottet


  Angående: Läget vad gäller den föreslagna fleråriga planen för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet

 Svar i kammaren 

Europaparlamentet antog den 23 november 2010 en lagstiftningsresolution om Europaparlamentets och rådets förordning om fastställande av en flerårig plan för det västra beståndet av taggmakrill och det fiske som utnyttjar det beståndet (KOM(2009)0189). Syftet med planen är att bevara biomassan för taggmakrill ur det västra beståndet på en sådan nivå att det är möjligt att säkra hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och största möjliga uttag på lång sikt. Bestämmelsen om fångstkontroll bör därför i lika utsträckning bygga på de förebyggande rekommendationerna avseende rekryteringstillståndet och på en total tillåten fångstmängd som kan anpassas efter de aktuella tendenser för äggproduktionen som konstateras i äggundersökningarna.

Både kommissionen och parlamentet anser att fastställande av långsiktiga förvaltningsplaner är av avgörande betydelse för bevarande. Vidare är syftet med kommissionens förslag om reformen av den gemensamma fiskeripolitiken att, där så är möjligt, övergå till fiskebaserade planer – med färre planer som omfattar fler bestånd.

Sedan första behandlingen väntar parlamentet på rådets ståndpunkt. Kommissionen har inte för avsikt att föreslå någon ny lagstiftningstext i denna fråga eftersom den delar parlamentets ståndpunkt när det gäller valet av korrekt rättslig grund för denna förordning.

Mot bakgrund av det uppenbara interinstitutionella dödläget uppmanar fiskeriutskottet rådet att besvara följande frågor:

Hur ser läget ut vad gäller diskussionerna om detta ärende i rådets arbetsgrupp?

Hur kommer rådet att gå vidare med detta ärende och andra närbesläktade ärenden, såsom den föreslagna långsiktiga planen för ansjovisbeståndet i Biscayabukten och det fiske som utnyttjar det beståndet?

Håller rådet med om att det rådande dödläget i detta ärende får långtgående konsekvenser även för alla andra långsiktiga förvaltningsplaner, däribland förvaltningsplanen för östersjölax, detta mot bakgrund av att förvaltning av fiske genom långsiktiga planer är ett av de centrala inslagen i reformen av den gemensamma fiskeripolitiken?

Hur kan rådet motivera att det under så lång tid har avstått från att formellt ta ställning i detta ärende och därigenom berövat parlamentet möjligheten till en potentiell andra behandling?

Ingiven: 24.11.2011

Vidarebefordrad: 25.11.2011

Sista svarsdag: 16.12.2011

Frågans originalspråk: EN
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy