Parlamentná otázka - O-000323/2011Parlamentná otázka
O-000323/2011

Obmedzenia voľného pohybu pracovníkov

Otázka na ústne zodpovedanie O-000323/2011
Komisii
článok 115 rokovacieho poriadku
Stephen Hughes, Rovana Plumb, Hannes Swoboda
v mene skupiny S&D

Postup : 2011/2958(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu :  
O-000323/2011
Predkladané texty :
O-000323/2011 (B7-0674/2011)
Hlasovanie :
Prijaté texty :

Niektoré členské štáty EÚ v súčasnosti uplatňujú obmedzenia na zamestnávanie bulharských a rumunských občanov.  Na konci roku 2011 uplynie druhá fáza prechodného obdobia pre tieto dve krajiny. Od roku 2011 musí členský štát v prípade, že sa rozhodne predĺžiť opatrenia na ďalšie dva roky, predložiť dôkaz o vážnom narušení jeho pracovného trhu.

V prípade týchto dvoch krajín, na ktoré sa ako na jediné v rámci EÚ stále vzťahujú prechodné opatrenia, údaje naznačujú, že: na konci roka 2010 predstavovali rumunskí a bulharskí občania, ktorí sa zdržiavali v krajinách EÚ – 25, 0,6 % celkového počtu obyvateľstva EÚ. 

Môže Komisia jednoznačne vysvetliť čo znamená „vážne narušenie“ na pracovných trhoch?

Mohla by Komisia vypracovať a predložiť jasné hodnotenie metodiky, ktorú členské štáty musia používať s cieľom dokázať, že vážne narušenia ich pracovných trhov sú spôsobené prílevom rumunských a bulharských pracovníkov?

Plánuje Komisia analyzovať a ďalej rozpracovať hodnotenie vplyvu týkajúce sa pracovných a životných podmienok zákonnej a/alebo nezákonnej pracovnej sily pochádzajúcej z Rumunska a Bulharska v iných členských štátoch EÚ?

Jedným z hlavných zdrojov sociálneho dampingu v súčasnosti je zneužívanie smernice o vysielaní pracovníkov spoločnosťami s mafiánskymi praktikami, ktoré zamestnávajú najmä rumunských a bulharských pracovníkov z dôvodu ich slabšej pozície, a využívajú ich na základe tohto právneho rámca.  Plánuje Komisia vzhľadom na túto skutočnosť urobiť niečo na ochranu týchto pracovníkov a zastaviť sociálny damping spôsobmi, ktoré neumožnia členským štátom označiť týchto pracovníkov za nezákonných, a namiesto toho umožnia zákaz zneužívania týchto pracovníkov niektorými mafiánskymi spoločnosťami pôsobiacimi na úrovni EÚ?

Predložené: 7.12.2011

Postúpené: 9.12.2011

Termín na zodpovedanie: 16.12.2011