Парламентарен въпрос - O-000325/2011Парламентарен въпрос
O-000325/2011

  Въпрос с искане за устен отговор O-000325/2011
  до Комисията
  Член 115 от Правилника за дейността
  Norbert Glante
  от името на Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

  Процедура : 2012/2509(RSP)
  Етапи на разглеждане в заседание
  Етапи на разглеждане на документа :  
  O-000325/2011
  Внесени текстове :
  O-000325/2011 (B7-0027/2012)
  Гласувания :
  Приети текстове :

  На 30 ноември Комисията прие Съобщение относно Европейската програма за мониторинг на Земята (ГМОСС) и нейните операции (от 2014 г. нататък).

  Защо Комисията реши да приеме съобщение относно бъдещето на програмата ГМОСС вместо предложение за регламент, така както беше обявено в работната програма на Комисията за 2010 г.?

  Защо Комисията предложи ГМОСС да се финансира извън Многогодишната финансова рамка (МФФ)?

  Кога Комисията ще внесе законодателно предложение относно бъдещото финансиране и управление на програмата ГМОСС, като се има предвид, че настоящият регламент (Регламент (ЕС) № 911/2010) обхваща единствено началните операции и ще изтече в края на 2013 г.?

  Внесен: 13.12.2011

  Предаден: 15.12.2011

  Краен срок за отговор: 22.12.2011